moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Kiedy do ściągnięcia długu zostanie zaangażowany komornik?

Piątek, 9 sierpnia 2019
  • Kiedy do ściągnięcia długu zostanie zaangażowany komornik?

Egzekucja komornicza to bez wątpienia jedna z najpoważniejszych oraz najbardziej uciążliwych dla dłużnika konsekwencji nieuregulowanych zobowiązań finansowych. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że zaangażowanie w sprawę komornika zawsze stanowi niejako finalny etap procesu windykacji zadłużenia. Co więcej, polskie prawo w sposób precyzyjny określa, kiedy i na jakich warunkach do ściągnięcia długów może zostać zaangażowany komornik.

Bardzo często zdarza się, że konsumenci otrzymują wezwania do zapłaty nawet drobnych zaległości łącznie z informacją, iż brak spłaty zobowiązania w określonym terminie będzie skutkował "skierowaniem sprawy do windykacji". Tego rodzaju sytuacje mogą dotyczyć nawet takich spraw, jak niezapłacone kary pieniężne w bibliotekach publicznych, czy też kilkumiesięczne zaległości w spłacie rachunków.

Należy jednak mieć świadomość faktu, że od samego wpadnięcia w spiralę zadłużenia do momentu zaangażowania w windykację komornika zawsze mija całkiem sporo czasu. Co do zasady wcześniej wierzyciel powinien wyczerpać inne, wstępne drogi dochodzenia swoich należności. Komornik zostaje zaś zaangażowany w sprawę dopiero wówczas, gdy zostanie ona rozpatrzona przez Sąd i przy zakończeniu postępowania wydaniem tytułu wykonawczego.

Jednak nawet samo wydanie wierzycielowi przez Sąd tytułu wykonawczego nie oznacza jeszcze, że komornik wkroczy do akcji w sposób automatyczny: również po zakończeniu sprawy w sądzie, dłużnik ma możliwość bądź to uregulowania zaległych zobowiązań jeszcze przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej bądź to negocjowania z wierzycielem w celu wypracowania kompromisu.
 

Kiedy i na jakich zasadach dochodzi do egzekucji komorniczej?

Jak już wspominano, podstawowym warunkiem prawnym, jaki musi zostać spełniony, aby do windykacji długów został zaangażowany komornik, jest rozpatrzenie konkretnej sprawy przez odpowiedni sąd oraz wydanie przez sąd tytułu wykonawczego. Dopiero dysponując tytułem wykonawczym wierzyciel może zgłosić sprawę do komornika udostępniając mu zarówno sam tytuł wykonawczy, jak też wskazując dane dłużnika oraz preferowany sposób egzekucji należności.

Można to przedstawić na prostym przykładzie.
Załóżmy, że klient nieświadomy tego jakie jest ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy bez zdolności kredytowej,  zaciągnął pożyczkę w firmie pozabankowej, a następnie nie dokonał jej spłaty w przewidzianym przez umowę terminie. Często klienci obawiają się, że sam fakt braku terminowej spłaty może skutkować tym, że "komornik wejdzie nam do mieszkania". Jest to jednak fantazmat, ponieważ postępowanie nigdy nie odbywa się w ten sposób.

Najpierw firma pożyczkowa wysyła klientowi wezwania do zapłaty łącznie z informacją, że w przypadku dalszego braku spłaty istniejącego zobowiązania dane dłużnika trafią do określonych baz (BIK, KRD, BiG itd.) a sama sprawa zostanie skierowana do windykacji. Na tym etapie dłużnik ma możliwość podjęcia negocjacji z firmą pożyczkową (lub innym podmiotem będącym w jego przypadku pożyczkodawcą), a więc na przykład złożenia prośby o rozłożenie zobowiązania na raty, refinansowanie pożyczki bądź całkowite lub częściowe umorzenie odsetek. Oczywiście, firma pożyczkowa może odrzucić wszystkie składane przez dłużnika wnioski oraz prośby.
 

Skierowanie sprawy do firmy windykacyjnej

Firmy tego rodzaju nie posiadają kompetencji w zakresie bezpośredniej egzekucji należności (tj. nie mogą na przykład zająć naszej pensji lub innych aktywów), jednak ich działalność może być dla dłużnika uciążliwa. Należy również pamiętać, że koszty działalności firmy windykacyjnej, a także wszystkie inne koszty związane z procesem windykacji (koszty monitów, wezwań do zapłaty itd) zostaną doliczone do naszego długu.

Jeżeli również działania firmy windykacyjnej nie przyniosą żadnego rezultatu, firma pożyczkowa może skierować sprawę do Sądu. W trakcie postępowania sądowego dłużnik ma prawo bronić swoich interesów korzystając ze wszelkiej możliwej argumentacji. Jeżeli Sąd nie uzna żadnego z argumentów przedstawianych przez dłużnika, sprawa zakończy się wydaniem tytułu wykonawczego.

Dopiero wtedy wierzyciel może skierować sprawę na właściwą drogę postępowania egzekucyjnego, czyli złożyć wniosek do komornika. Należy jednak pamiętać, że również na tym etapie dłużnik ma możliwość np. negocjowania z pożyczkodawcą, jednak szanse na osiągnięcie porozumienia z oczywistych względów są znacznie mniejsze, niż ma to miejsce na wcześniejszych etapach całego procesu.

Po złożeniu przez wierzyciela wniosku do komornika oraz wskazania pożądanego sposobu windykacji, komornik rozpoczyna swoje działania.
 

Ramy czasowe działań windykacyjnych i komorniczych

Co do zasady, trudno w sposób jednoznaczny ocenić, jaki czas musi upłynąć od momentu powstania zadłużenia do momentu rozpoczęcia działań przez komornika. Co do zasady, wypowiedzenie np. umowy o pożyczkę pozabankową lub kredyt bankowy następuje mniej więcej 30-60 dni od momentu, w którym klient nie uregulował swojego zobowiązania.

Oczywiście, są to informacje o charakterze raczej orientacyjnym, a sposób działania konkretnej instytucji może znacząco różnić się w zależności od wielu czynników o charakterze indywidualnym. Jeżeli np. spłacamy kredyt hipoteczny w banku od dłuższego czasu i nigdy wcześniej nie mieliśmy problemów z terminową spłatą, prawdopodobieństwo wypowiedzenia umowy przez bank już po upływie kilkudziesięciu dni od momentu braku spłaty raty kredytu jest raczej niewielkie. Inaczej wygląda to w przypadku pozabankowych firm pożyczkowych, które przeważnie znacznie chętniej i znacznie szybciej kierują sprawę do windykacji.

Po wypowiedzeniu umowy o kredyt/pożyczkę lub innego rodzaju umowy, przeważnie sprawa trafia do firmy windykacyjnej. W tym przypadku próby ściągnięcia należności przez taki podmiot mogą trwać zarówno kilkanaście dni, jak też kilka miesięcy, w zależności od specyfiki konkretnej sytuacji. Dopiero następnie sprawa jest kierowana do Sądu. Samo postępowanie rozpoznawcze trwa przeważnie nie dłużej, niż kilka dni. Jeżeli postępowanie to zakończy się wydaniem przez Sąd tytułu wykonawczego, wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Jednocześnie warto pamiętać, że pożyczkodawca nie ma prawnego obowiązku kierowania sprawy najpierw do firmy windykacyjnej, a dopiero potem do Sądu. W praktyce możliwe jest także skierowanie sprawy do Sądu bezpośrednio po wypowiedzeniu dłużnikowi umowy, jednak tego rodzaju praktyki są stosowane znacznie rzadko.

W przypadku jednak, gdy wierzyciel postąpił właśnie w taki sposób, w trakcie postępowania sądowego dłużnik może podnieść np. argument o tym, że wierzyciel nie udostępnił mu odpowiednich możliwości jeżeli chodzi o spłatę zobowiązania przed skierowaniem sprawy do Sądu. Taki argument może zostać uznany przez Sąd oraz zadziałać na korzyść dłużnika.
 

Inne ważne informacje

Należy pamiętać, że jakiekolwiek próby negowania zasadności działań komornika w sytuacji, gdy dochodzi już do rozpoczęcia egzekucji komorniczej nie mają sensu. Komornik jest organem czysto wykonawczym: jego zadaniem jest tylko i wyłącznie ściągnięcie długu. Nie oznacza to jednak, że dłużnik nie ma żadnych możliwości obrony.

Według polskiego prawa, komornik ma obowiązek rozpoczęcia egzekucji od środków najmniej uciążliwych dla dłużnika.

Co to oznacza w praktyce?
Sprawa jest dosyć skomplikowana, ponieważ teoretycznie to wierzyciel decyduje o tym, jaki sposób egzekucji długów ma zostać podjęty przez komornika, tj. czy ma być to na przykład zajęcie pensji, zajęcie ruchomości czy innych składowych majątku dłużnika.

Jednocześnie jednak na przykład sytuacja, w której komornik od razu przystępuje do zajęcia posiadanej przez nas nieruchomości jest wątpliwa pod względem prawnym i stanowi przesłankę do złożenia skargi na działanie komornika.

Warto również pamiętać, że niektóre rodzaje aktywów/składników majątku są zgodnie z prawem wolne od zajęcia komorniczego. Dotyczy to między innymi rzeczy niezbędnych dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej czy też przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku.

Co jest zwolnione z zajęcia komorniczego?
świadczenia alimentacyjne
świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
zasiłki dla opiekunów,
świadczenia z pomocy społecznej,
świadczenie wychowawcze,
środki przyznane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Warto również pamiętać, że komornik nie ma obowiązku sprawdzania statusu prawnego każdej rzeczy potencjalnie należącej do dłużnika. Obowiązkiem komornika jest jedynie stwierdzenie, czy dłużnik daną rzeczą "włada". W praktyce może to więc oznaczać również zajęcie rzeczy nie należących do dłużnika, lecz na przykład do osób mieszkających razem z nim.

W sytuacji, gdy komornik zajął rzecz, która nie jest prawną własnością dłużnika, właściwy właściciel owej rzeczy ma prawo złożyć skargę na czynność komornika. Możliwe jest również wszczęcie procedury tzw.  powództwa przeciwegzekucyjnego. W takiej sytuacji właściwy właściciel rzeczy nieprawidłowo zajętej przez komornika powinien najpierw zwrócić się do wierzyciela z wnioskiem o wyłączenie danej rzeczy z postępowania egzekucyjnego. W przypadku, gdy wierzyciel odrzuci taki wniosek, możliwe jest skierowanie sprawy do Sądu.
 

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Akt poświadczenia dziedziczenia Od marca 2009 roku spadkobiercy mają do wyboru przeprowadzenie procedury stwierdzenia nabycia spadku... Piątek, 27 maja 2022
Wniosek o wydanie dziecka w trybie pilnym W praktyce niezwykle często zdarzają się sytuacje konfliktowe pomiędzy rodzicami małoletnich dzieci.... Poniedziałek, 23 maja 2022
Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to,... Środa, 6 kwietnia 2022
Top 3 triki, które pozwolą Ci szybciej sprzedać dom Obecnie rynek nieruchomości ma się całkiem dobrze. Trzeba przyznać, że naprawdę odbudował się po problemach... Czwartek, 31 marca 2022