moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Poniedziałek, 25 maja 2020
  • Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości polega na tym, że strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości docelowej umowy sprzedaży. Innymi słowy, umowa przedwstępna przygotowuje umowę docelową, której zawarcie w danym momencie nie jest możliwe lub dogodne (np. gdy kupujący będzie starał się o kredyt), ale zarazem strony podjęły już decyzję co do zawarcia tej umowy i istnieje porozumienie co do istotnych jej postanowień. Istotą zawarcia umowy przedwstępnej jest zatem stworzenie stanu pewności, że określona przez strony umowa zostanie zawarta w przyszłości.

Wskazać należy, że umowa przedwstępna musi określać elementy istotne umowy ostatecznej. W przypadku sprzedaży nieruchomości tymi elementami umowy będą:
  • cena nieruchomości
  • dokładne oznaczenie nieruchomości,
  • wskazanie terminu zawarcia końcowej umowy sprzedaży (umowy końcowej przenoszącej własność).

Strony powinny zatem już w umowie przedwstępnej dokładnie określić te postanowienia, które chcą, aby zawarte zostały również w umowie przyrzeczonej, w tym w szczególności dokładnie określić nieruchomość (adres, numer księgi wieczystej, numer działki) będącą jej przedmiotem. Z praktyki wiem, że umowy przedwstępne dotyczące sprzedaży nieruchomości często zawierają dodatkowe postanowienia umowne, takie jak: kara umowna, zadatek, zaliczka, warunek, termin, których celem jest zabezpieczenie rzeczywistego wykonania umowy.

Umowa przedwstępna sprzedaży może być zawarta zarówno w zwykłej formie pisemnej, jak i z zachowaniem formy aktu notarialnego. Te dwa sposoby zawarcia umowy przedwstępnej różnią się przede wszystkim skutkami prawnymi, czyli tym jak ochronią nasze interesy. W każdym przypadku, jeżeli sprzedający lub kupujący po zawarciu umowy przedwstępnej uchyla się od zawarcia umowy docelowej, druga strona może żądać naprawienia szkody, jaką poniosła przez to, że liczyła na dojście do skutku umowy przyrzeczonej. Jest skutek jaki wywiera każda umowa, zarówno zawarta w formie pisemnej, jak i w formie aktu notarialnego. Jeżeli jednak umowa zawarta została w formie aktu notarialnego wówczas strona uprawniona (czyli kupujący lub sprzedający, któremu zależy, żeby umowa doszła do skutku) może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem. Jest to tak zwany silniejszy skutek jaki wywiera tylko umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego.

Na szkodę związaną z brakiem zawarcia umowy przenoszącej własność składają się straty i utracone korzyści, w szczególności: wszelkie koszty, wydatki, zbędne nakłady poniesione w związku z zawar-ciem umowy przedwstępnej i z przygotowaniem do jej wykonania (np. koszty sporządzenia umowy przedwstępnej, koszty podróży w celu jej zawarcia, koszt uzyskania zezwolenia potrzebnego dla zawarcia umowy przyrzeczonej).

Nie ma przeszkód, aby określony w umowie przedwstępnej termin wydania nieruchomości lub zapłacenia ceny uległ w umowie przyrzeczonej skróceniu lub przedłużeniu. Zdarza się również, że zmianie ulega nawet cena nieruchomości. Natomiast zmiany są możliwe tylko w przypadku, gdy dwie strony się na to zgodzą.

W celu obustronnego zabezpieczenia interesów kupującego i sprzedającego, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może zawierać obowiązek zapłaty przez kupującego pewnej kwoty na poczet ceny przyszłej transakcji. Taka przedpłata w zależności od słów użytych w umowie może przyjąć dwie formy wywierające różne skutki - zaliczki lub zadatku, o czym będzie można przeczytać w moim następnym artykule.

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Jak przejąć nieruchomość przez zasiedzenie? Nabycie nieruchomości jest możliwe m.in. w drodze darowizny, dziedziczenia czy sprzedaży. Przepisy prawa... Środa, 29 czerwca 2022
Masz kredyt w walucie obcej? Zastanawiasz się, czy iśc do Sądu? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i dowiedz się jak odzyskać pieniądze! Kancelaria Adwokacka Andrzej Łykowski zaprasza na spotkanie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe... Piątek, 17 czerwca 2022
Akt poświadczenia dziedziczenia Od marca 2009 roku spadkobiercy mają do wyboru przeprowadzenie procedury stwierdzenia nabycia spadku... Piątek, 27 maja 2022
Wniosek o wydanie dziecka w trybie pilnym W praktyce niezwykle często zdarzają się sytuacje konfliktowe pomiędzy rodzicami małoletnich dzieci.... Poniedziałek, 23 maja 2022