moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Co przedsiębiorcy mają robić z odpadami? Czy grozi nam katastrofa jak w Neapolu?

Czwartek, 27 czerwca 2019
  • Co przedsiębiorcy mają robić z odpadami? Czy grozi nam katastrofa jak w Neapolu?

Spółka URBIS nie odbiera odpadów przemysłowych od przedsiębiorców. Chociaż oficjalna wersja brzmi, że takie usługi nigdy nie były świadczone, zdaniem przedsiębiorców stan faktyczny zmienił się całkiem niedawno.

Spółka URBIS przestała odbierać odpady przemysłowe od przedsiębiorców - taka informacja dotarła do nas kilka tygodni temu. Chodzi głównie o odpady od firm remontowo-budowlanych, z branży deweloperskiej, instalacyjnej i produkcyjnej. Jak twierdzą przedsiębiorcy, sprzed ich firm nagle zniknęły kontenery do odpadów. Kiedy zaczęli szukać powodu okazało się, że Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie przestał przyjmować tego typu śmieci. W związku z tym pojawił się olbrzymi problem. Przedsiębiorcy zaczęli szukać nowego odbiorcy odpadów. Okazało się, że najbliższa firma znajduje się w Poznaniu. To natomiast generuje dodatkowe, bardzo duże koszty transportu śmieci. Zwróciliśmy się w tej sprawie z zapytaniem prasowym do Urzędu Miasta Gniezna. Magistrat udzielił nam obszernej odpowiedzi.

Dlaczego Spółka URBIS zaprzestała odbierać odpady przemysłowe od przedsiębiorców? Co jest powodem takiej decyzji, kiedy została ona podjęta, na jakiej podstawie prawnej?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowanie z odpadami komunalnymi reguluje Ustawa z  13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.] oraz miejscowe akty prawne, takie jak Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie. Co do regulacji dotyczących odpadów innych niż komunalne, głównym aktem jest Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach. [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ].

Od kwietnia 2019 roku Spółka URBIS podjęła zdecydowane kroki w kierunku kontroli odpadów dostarczanych przez transportujących. Wszystkie kontenery dostarczane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i Bardo przez uprawnione podmioty transportujące, poddane zostały losowej kontroli. W przypadku rażących ilości odpadów wskazujących na ich pochodzenie z działalności przemysłowej zwracano uwagę, że jest to instalacja przeznaczona dla odpadów komunalnych, nie mających charakteru przemysłowego. Ze względu jednak na coraz większe ilości odpadów przemysłowych, które jak można się jedynie domyślać są efektem działalności przemysłowej, zaczęto odsyłać kontenery zapełnione tymi właśnie odpadami.

Spółka URBIS zdaje sobie sprawę, że dla przedsiębiorcy częstym problemem jest określenie, czy wytworzony przez niego odpad należy zaklasyfikować jako komunalny. Ustawodawca za odpady komunalne nakazuje uznać odpady podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych „ze względu na swój charakter lub skład”. W przypadku nieruchomości niezamieszkanych (a za takie uważane są nieruchomości zajmowane przez przedsiębiorców) odpadami komunalnymi będą m.in. te, które powstają w wyniku bytowania pracowników, klientów, kontrahentów np. opakowania powstałe w związku z konsumpcją produktów spożywczych, środki czystości, środki higieny osobistej, odpady powstające przy utrzymaniu w czystości miejsc pracy.

Czy przedsiębiorcy nadal mogą sami przywozić odpady przemysłowe do ZZO w Lulkowie?
Nie mogą, i od dawna nie mogli. Do ZZO w Lulkowie dostarczają odpady tylko uprawnione podmioty transportujące, mające wpis do BDO (Baza Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarce Odpadami).

Odbiorcami odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powinny być wyłącznie jednostki posiadające stosowne zezwolenie na odbiór przedmiotowych odpadów, wydane w oparciu o obowiązującą Ustawę o odpadach z  14 grudnia 2012 roku. Tylko w takim przypadku wytwórca odpadów, z chwilą ich przekazania, zwolniony jest z dalszej odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami.

Firma, jako wytwórca odpadów, jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów, na którą składają się KPO (Karty Przekazania Odpadów), KE (Karty Ewidencji). Jeśli firma wytwarza odpady, w związku ze swoją działalnością lub z eksploatacją instalacji należy zweryfikować ilości odpadów wytwarzanych w ciągu roku. Jeśli przedsiębiorstwo wytwarza powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, to zgodnie z art. 180a Ustawy Prawo ochrony środowiska wymagane jest posiadanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Czy Spółka URBIS planuje wznowienie odbierania odpadów przemysłowych od przedsiębiorców?
Nie. Odpady do ZZO w Lulkowie dostarczają tylko uprawnione podmioty transportujące, posiadające podpisaną umowę z RIPOK i odbierające odpady komunalne i komunalnopodobne.

Jakie były dotychczasowe wpływy roczne Spółki URBIS z tytułu odbioru odpadów przemysłowych?
Spółka URBIS nie zajmowała się nigdy odbiorem odpadów przemysłowych. Jeśli te tam trafiały, to zawsze jako odpady zmieszane, niesegregowane, w odpadach komunalnych i na takie wystawiano KPO (Karty Przekazania Odpadów). Odbierano i nadal odbiera się odpady selektywnie zebrane z grupy 15 (głównie papier i tekturę opakowaniowe, szkło i tworzywo sztuczne opakowaniowe z gospodarstw domowych), odpady pobudowlane z grupy 17 (gruz, beton, płytki, dachówki z domowych remontów), które wykorzystywane są do utrzymania składowiska oraz odpady dopuszczone do rekultywacji pierwszej kwatery składowiska ZZO w Lulkowie (ziemia, kompost nieodpowiadający wymaganiom).

Co przedsiębiorcy mają teraz robić z odpadami przemysłowymi? Czy zapewniono im innego kontrahenta odbierającego odpady przemysłowe?
Przedsiębiorca powinien podpisać umowę z firmą upoważnioną do odbioru odpadów przemysłowych wytwarzanych w jego zakładzie. Wykaz takich firm można znaleźć w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

W wyniku prowadzonej działalności, na terenie każdej firmy mogą powstawać zarówno odpady komunalne, jak i te wytworzone w wyniku prowadzonej działalności. Oba rodzaje podlegają innym regulacjom prawnym.

Odrębną kwestią jest gospodarka odpadami innymi niż komunalne. Wytworzone w wyniku działalności firmy odpady należy zaklasyfikować zgodnie ze źródłem powstania do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów [Dz.U. z 2014 r., poz. 1923]. Istotną kwestią jest również prawidłowe magazynowanie odpadu, które oprócz spełnienia wymogów ochrony środowiska podniesienie efektywności sortowania i zwiększy ilości odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Każdy odpad powinien być gromadzony i przechowywany: selektywnie w wyznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych, miejscach oraz  w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów (w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady). Miejsce magazynowania odpadów powinny być jednoznacznie oznakowane lub opisane. Odpady powinny być gromadzone do momentu wypełnienia wyznaczonego pojemnika na odpady lub do momentu zebrania odpowiedniej partii odpadów, której transport jest uzasadniony ekonomicznie lub organizacyjnie.

Postępowanie zgodnie z przepisami ochrony środowiska nie tylko pozwoli uniknąć kar i umożliwi racjonalną gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie ale pozwoli na uzyskanie jak najwyższego poziomu recyklingu. Przy czym należy dodać, że odpad przemysłowy jest cennym surowcem, bo jest jednorodny, nie zanieczyszczony innymi frakcjami i dużo łatwiej dający się zagospodarować, niż odpad komunalny. Nie wymaga olbrzymiego nakładu pracy nastawionego na sortowanie, a może być wożony z pominięciem Regionów Gospodarki Odpadami - czego nie można powiedzieć o odpadach komunalnych, zmieszanych i zielonych, biodegradowalnych.
Urząd Miasta Gniezna

Na swoim fanpage’u na facebook’u radny miejski Tomasz Dzionek poinformował, że w tym tygodniu Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbyła się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Po obradach Komisji oprowadzono radnych po terenie Zakładu. Zapytaliśmy go pod postem o sytuację związaną z odbiorem odpadów od przedsiębiorców. Otrzymaliśmy zdawkową, niepełną odpowiedź:

tekst: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(1)

  • 29.06.2019 08:25  Odpowiedz na komentarz

    No to JESZCZE RAZ PYTANIE. fIRMA UKŁADA CHODNIKI Z POZ-BRUKU. GDZIE MA W TAKIM RAZIE ODWOZIĆ RESZTKI GRUZU POWSTAŁE PO TAKICH PRACACH ? dO JAKIEGOŚ GOSPODARZA W GMINIE, NA TZ UTWARDZENIE DROGI ?

PODOBNE TEMATY
Nowe samochody dla OSP Kiszkowo i OSP Mieleszyn Dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do jednostek OSP z powiatu gnieźnieńskiego. Czerwone... Poniedziałek, 24 stycznia 2022
Wypadek na ul. Lednickiej! Trzy osoby w szpitalu! W sobotę ok. godz. 16.30 służby ratunkowe otrzymały informację o wypadku na ul. Lednickiej w Gnieźnie.... Poniedziałek, 24 stycznia 2022
Zderzenie trzech aut na ul. Poznańskiej w Gnieźnie W sobotę ok. godz. 13.30 służby ratunkowe otrzymały informację o wypadku na ul. Poznańskiej w Gnieźnie.... Poniedziałek, 24 stycznia 2022
Wypadek na ul. Gdańskiej! Dziecko trafiło do szpitala! W niedzielę ok. godz. 16.00 służby ratunkowe otrzymały informację o wypadku na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej... Niedziela, 23 stycznia 2022