moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem

Poniedziałek, 13 kwietnia 2020
  • Zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem

Żądanie zwrotu przez klienta prowizji od kredytów spłaconych przed terminem wciąż prowadzi do sporów z bankami. W ostatnim jednak czasie szala wyraźnie przechyliła się na korzyść konsumentów. Stało się tak, dzięki oficjalnemu stanowisku Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

Oba te podmioty zgodnie stwierdziły, że art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim należy rozumieć w ten sposób, iż w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Podobne stanowisko zostało wyrażone także przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/19. W mojej ocenie winno to rozwiewać wszelkie wątpliwości, że klientowi należy się zwrot uiszczonej prowizji w przypadku spłaty kredytu przed terminem.

W takiej sytuacji kredytodawca (bank, instytucja pożyczkowa) jest zobowiązany proporcjonalnie obniżyć i zwrócić konsumentowi wszystkie koszty takiego kredytu, w tym prowizję z tytułu udzielenia kredytu, czy opłatę przygotowawczą (art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim). Zgodnie z definicją umowy kredytu konsumenckiego chodzi o kredyty o wartości nie większej niż 255.550 zł, albo jej równowartości w walucie obcej. Wyjątkowo do kredytów konsumenckich zaliczyć należy również te o wartości powyżej 255.550 zł, jeśli kredyt nie był zabezpieczony hipoteką i został przeznaczony na remont domu lub mieszkania. Podkreślić także należy, że kredytami konsumenckimi nie są kredyty związane z działalnością gospodarczą.

Do uzyskania proporcjonalnego zwrotu prowizji niezbędne jest spełnienie następujących przesłanek:
  • uzyskanie kredytu konsumenckiego na dowolny cel konsumpcyjny i jego spłata w ratach (dotyczy to wyłącznie umów podpisanych po 18 grudnia 2011 r.),
  • umowa kredytu musi przewidywać obowiązek zapłaty opłaty przygotowawczej, bądź prowizji i winne one zostać zapłacone lub doliczone do kredytu,
  • konsument musi dokonać wcześniejszej spłaty, konsolidacji lub przeniesienia kredytu w ramach tej samej lub innej instytucji finansowej.

W sprawach dotyczących zwrotu nierozliczonych kosztów pożyczki (czyli prowizji, opłaty przygotowawczej) z uwagi na wartość przedmiotu sporu zdecydowanie częściej przewidziany będzie tryb uproszczony. Charakter tychże spraw powoduje, iż najczęściej kończą się one w postępowaniu upominawczym, a w przypadku postępowania zwykłego przesłuchiwanie stron lub świadków stanowi wyjątek, co pozwala na stosunkowo szybkie rozstrzygnięcie sprawy.

Podkreślić należy, że termin przedawnienia zależy od daty, w jakiej doszło do wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu konsumenckiego. Roszczenia z umów, które zostały spłacone do dnia 8 lipca 2018r. będą ulegały przedawnieniu z 10-letnim okresem przedawnienia. Natomiast roszczenia z umów, które zostały spłacone od dnia 9 lipca 2018r. będą podlegały 6-letniemu okresowi przedawnienia (co wynika z nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego).

Jako prawnik rekomenduję składanie przez klientów wniosków do banków o zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem.

Kontakt: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak