moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Referendalna wojna trwa! Sądowa porażka radnych przeciwnych Wójtowi Gminy Niechanowo

Środa, 12 lutego 2020
 • Referendalna wojna trwa! Sądowa porażka radnych przeciwnych Wójtowi Gminy Niechanowo

Klub Radnych "Wspólne Dobro - Gmina Niechanowo" złożył do Sądu pozew w trybie wyborczym przeciwko inicjatorom referendum, które zaplanowane jest na 8 marca. Radni ponieśli sromotną klęskę.

Członkowie klubu radnych "Wspólne Dobro - Gmina Niechanowo", złożyli wniosek o orzeczenie zakazu rozpowszechniania przez Inicjatorów Referendum następujących informacji:
 • Istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Gminę Niechanowo
 • Rada Gminy Niechanowo podejmuje uchwały z rażącym naruszeniem prawa
 • Rada Gminy Niechanowo nie wykonuje nadzoru, kontroli oraz źle zarządza środkami publicznymi, w tym nie wykorzystuje możliwości jakie dają środki unijne
 • Rada Gminy Niechanowo podejmuje uchwały ze szkodą na rzecz Gminy i jej mieszkańców oraz długoletnio zadłuża Gminę
 • Rada Gminy Niechanowo zaniża wartość mienia gminnego
 • Komisje stałe Rady Gminy Niechanowo naruszają przyjęty plan pracy posiedzeń
 • Rada Gminy Niechanowo doprowadziła do ciągłego paraliżu pracy Urzędu Gminy i wychodzi poza swoje kompetencje jeżeli chodzi o organizację Urzędu

Jednocześnie radni "Wspólne Dobro - Gmina Niechanowo" domagali się opublikowania sprostowań w środkach masowego przekazu, zapłaty kosztów postępowania i kwoty 10 tys. złotych na cel społeczny. Inicjatorzy referendum całkowicie nie zgodzili się z podniesionymi we wniosku zarzutami i zażądali jego oddalenia, co Sąd Okręgowy w Poznaniu uczynił. Mimo zażalenia radnych w II instancji Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowienie utrzymał.

Sąd Okręgowy w Poznaniu nie podzielił zarzutów radnych "Wspólne Dobro - Gmina Niechanowo" stwierdzając, że na podstawie sporządzonego dla Gminy Niechanowo audytu można było przyjąć, iż występuje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów przez Radę Gminy. Brak było również przesłanek do uznania, że informacja o podejmowaniu uchwał z rażącym naruszeniem prawa była nieprawdziwa, skoro Wojewoda Wielkopolski wydał jedną decyzję, w której stwierdził, że Rada Gminy dopuściła się istotnego naruszenia prawa. Natomiast odnośnie ogólnie sformułowanego zarzutu dotyczącego braku nadzoru i złego zarządzania środkami publicznymi, należy zaznaczyć, że analiza audytu częściowo uprawniała do postawienia takiego zarzutu. Brak chęci porozumienia i woli współpracy z Wójtem Gminy Niechanowo, jak i mieszkańcami Gminy Niechanowo, uzasadniano faktem złożenia wniosku przez mieszkańców o organizowanie popołudniowych terminów sesji, który nie został uwzględniony. Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził również, że zarzut podejmowania uchwał ze szkodą na rzecz gminy i jej mieszkańców, np. poprzez długoletnie zadłużanie gminy, uzasadnia treść audytu i znaczący wzrost zadłużenia gminy w 2018 roku. Potwierdzono również, że została podjęta uchwała o bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości, której wartość została zaniżona. Jako inicjatorzy referendum jesteśmy głęboko zaniepokojeni sposobem funkcjonowania Rady Gminy i radnych "Wspólne Dobro - Gmina Niechanowo", którzy takim działaniem kontynuują w naszej ocenie niekorzystną dla Gminy Niechanowo politykę - mówi Rafał Rekruciak. Referendum jest wyrazem sprzeciwu mieszkańców wobec aktualnej sytuacji gminy i należy ten głos mieszkańców uszanować podporządkowując się demokratycznemu głosowaniu. Nie powinno podlegać wątpliwości, że sytuacja finansowa Gminy Niechanowo jest bardzo trudna, co wynika wprost z treści sporządzonego audytu. Rada Gminy musi zacząć prawidłowo i rzetelnie działać, transparentnie względem mieszkańców i wychodząc na przeciw ich potrzebom. Chciałbym podkreślić także, że radni, którzy złożyli pozew nie muszą domagać się na drodze sądowej, abyśmy przekazywali datki na cele społeczne. W grudniu, w okresie świątecznym, inicjatorzy referendum przygotowali paczki dla Domu Dziecka, więc nie potrzeba wyroków, aby robić dobre uczynki. Wynik referendum, które odbędzie się 8 marca zależy od mieszkańców Gminy Niechanowo. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli uda się uzyskać potrzebną frekwencję, głosowanie zakończy się odwołanie Rady Gminy Niechanowo.

Warto zaznaczyć, że zarzuty radnych "Wspólne Dobro - Gmina Niechanowo" podniesione w pozwie sądowym nie obejmowały takich punktów z plakatu wyborczego, jak:
 • Brak chęci porozumienia i woli współpracy z Wójtem Gminy Niechanowo jak i mieszkańcami Gminy Niechanowo np.: całkowite zignorowanie prośby mieszkańców gminy o popołudniowe terminy Sesji Rady Gminy
 • Wysuwanie bezpodstawnych oskarżeń wobec Wójta Gminy Niechanowo i brak wyrazistej odpowiedzi na pytania mieszkańców
 • Pogorszenie wizerunku gminy wśród pozostałych mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego

Tym samym można stwierdzić, że radni, którzy są przeciwni rządom obecnego wójta, nie zaprzeczają powyższym punktom.
 
tekst: Andrzej Bukowski