moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zastaw rejestrowy na samochodzie - jak go ustanowić?

Piątek, 26 lipca 2019
  • Zastaw rejestrowy na samochodzie - jak go ustanowić?

Zastaw rejestrowy na samochodzie może dotyczyć pożyczki pozabankowej. Stanowi on zabezpieczenie transakcji na wypadek niewypłacalności klienta. Warunki zastawu oraz jego wygaśnięcia powinny zostać szczegółowo omówione w umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego. Dokument należy sporządzić w wersji pisemnej pod rygorem nieważności. Jakie jeszcze elementy powinna zawierać umowa zastawu?

Zastaw rejestrowy - ustawa

Zastaw rejestrowy to jeden ze sposobów zabezpieczenia roszczeń. Działanie zastawu bardzo dokładnie określa ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. - o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2009.67.569 z późn. zm.). Dokument ten uzupełniają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

Zastaw rejestrowy stosowany jest zwykle przy kredytach lub pożyczkach. Pozwala na wykorzystanie poszczególnych składników majątku, np. samochodu. Przedmiotem zastawu może stać się każda rzecz ruchoma (wyjątek stanowią statki morskie wpisane do rejestru okrętowego) oraz zbywalne prawa majątkowe.

Zastawem rejestrowym można obciążyć: wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych, prawa z papierów wartościowych, rzeczy oznaczone co do tożsamości oraz prawa z instrumentów finansowych, które nie są papierami wartościowymi. Ponadto: prawa czy rzeczy ruchome, które stanowią całość gospodarczą, a także rzeczy oznaczone co do tożsamości czy gatunku.

Jak ustanowić zastaw rejestrowy na samochodzie?

Zastaw rejestrowy na samochodzie to jeden z najpopularniejszych sposobów na zabezpieczenie wierzytelności. Jak go ustanowić? Potrzebne do tego będzie stworzenie umowy o ustanowieniu takiego zastawu, czyli umowy zastawniczej. Powinna ona zostać podpisana przez obie strony transakcji. Umowę zawiera się pomiędzy osobą, która uprawniona jest do rozporządzania przedmiotem zastawu, a zastawnikiem. Jest nim wierzyciel. Dokument powinien zostać stworzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie zastawu powinny znaleźć się takie dane jak:
  • pełne dane zastawnika;
  • pełne dane zastawcy;
  • przedmiot zastawu;
  • zobowiązania zastawcy i zastawnika względem zastawu;
  • data i miejsce sporządzenia umowy;
  • podpisy obu stron transakcji.

W momencie ustanowienia zastawu wierzyciel nabywa prawo do dochodzenia roszczeń względem dłużnika. W sytuacji, gdy np. pożyczkobiorca nie spłaci na czas pożyczki, a wobec niego rozpocznie się postępowanie sądownicze, zastawiony samochód może zostać zlicytowany. Pieniądze z niego zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia.
 

Dla kogo zastaw rejestrowy?

Pożyczka z zastawem dostępna jest m.in. w https://autokapital.pl/. Do kogo skierowany jest ten produkt? Zastaw rejestrowy na samochodzie sprawdzi się u osób, które po pierwsze są właścicielami auta (to warunek konieczny ustanowienia takiego zastawu). Po drugie u tych, którzy posiadają na swoim koncie zadłużenie. Zastaw samochodu służy zabezpieczeniu transakcji o podwyższonym ryzyku kredytowym.

Jeśli nie mamy na koncie zadłużenia, ale nasza zdolność kredytowa jest niska, ponieważ np. niewiele zarabiamy, również możemy skorzystać z zastawu. Dzięki niemu pożyczkodawca ma pewność, że jeśli nie uregulujemy zadłużenia na czas, będzie mógł ściągnąć z zastawionego przedmiotu pieniądze na poczet pożyczki.

Według przepisów prawa, każdy podmiot, który posiada zdolność do czynności prawnych, może stać się stroną umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego. Mogą to więc być wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne i wspólnicy spółek.
 

Pożyczka pod zastaw samochodu z możliwością użytkowania

Zastaw rejestrowy możemy ustanowić zarówno na koparce, dźwigu, jak i samochodzie. Najważniejsze jest to, aby wspomniane przedmioty należały do osoby, która decyduje się na zabezpieczenie w ten sposób swojej transakcji. Kto zatem przejmuje prawo do zastawionych przedmiotów?

Osoba, która decyduje się na pożyczkę pod zastaw samochodu oddaje częściowe prawo do pojazdu wierzycielowi. Prawo to zostaje zawarte na mocy podpisanej wcześniej umowy zastawu. Co ważne, w dowodzie rejestracyjnym pojazdu powstanie specjalna adnotacja mówiąca o tym, że nasz wierzyciel jest współwłaścicielem auta. Jego dane będą widniały w dowodzie dopóki nie uregulujemy wobec kontrahenta płatności. Innymi słowy, pożyczkodawca będzie współwłaścicielem naszego samochodu do momentu całkowitej spłaty pożyczki.

Będąc właścicielami auta pod zastaw, mamy całkowite prawo do korzystania z pojazdu podczas trwania umowy pożyczki. Wierzyciel nie może ingerować w to, gdzie poruszamy się samochodem i jak często go użytkujemy. Musimy jednak pamiętać, że jeśli dopuścimy się długu i nie będziemy chcieli oddać auta wierzycielowi, może on domagać się wydania pojazdu przed sądem.
 

Kiedy następuje wygaśnięcie zastawu rejestrowego?

Zastaw rejestrowy obowiązuje wyłącznie na czas przewidziany w umowie. Wygasa, gdy zobowiązanie względem wierzyciela zostaje spłacone. Pamiętajmy jednak, że zastaw wciąż będzie figurował w rejestrze zastawów oraz dowodzie rejestracyjnym przedmiotu umowy. Aby usunąć oba te wpisy, musimy zdobyć pisemne oświadczenie o całkowitej regulacji zadłużenia. Dokument może też wystawić nasz wierzyciel.

Co ważne, strony umowy mogą ustalić indywidualne zasady wygaśnięcia zastawu rejestrowego. Każdorazowo powinny one zostać zawarte w umowie i szczegółowo omówione jeszcze przed podpisaniem dokumentu.