moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

"Na sukces pracują wszysy", czyli wywiad z dyrektor I LO Bogusławą Młodzikowską

Wtorek, 3 września 2013

I Liceum Ogólnokształcące przygotowuje się do Jubileuszu 150-lecia szkoły. To z pewnością ogromne wyzwanie dla dyrekcji szkoły i komitetu organizacyjnego. Na temat przygotowań do tego wielkiego wydarzenia w życiu szkoły z dyrektor Bogusławą Młodzikowską rozmawia Mateusz Tomaszewski.

Pani dyrektor, jaki przebieg będą miały obchody 150-lecia istnienia szkoły?

Program obchodów został tak zaplanowany, aby umożliwić  przede wszystkim absolwentom szkoły powrót do przeszłości. Sprzyjać temu będzie wizyta w murach starej siedziby liceum przy ul. Mieszka I. Dajemy szansę spotkania koleżankom i kolegom w salach lekcyjnych, gdzie odbywały się zajęcia przed wieloma laty z nieżyjącymi już dziś profesorami. Przywołamy ich podczas apelu pamięci wieczorem w nowej siedzibie szkoły przy ul. J. Kostrzewskiego w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego. W międzyczasie zaplanowano także przemarsz ulicami miasta do Katedry gnieźnieńskiej, gdzie celebrowana będzie Msza św. i złożone będą wiązanki kwiatów w miejscach związanych z historią szkoły (pod tablicami pamięci i pod pomnikiem B. Chrobrego, naszego patrona). W sobotę odbędzie się uroczystość oficjalna, po niej część artystyczna, następnie wspólny obiad dla absolwentów i zaproszonych gości, a wieczorem bal, który rozpocznie się polonezem. Aby to, co zaplanowane, udało się zrealizować konieczny jest olbrzymi wkład pracy wszystkich pracowników szkoły, uczniów i przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów. Muszą być określone zadania do wykonania ze szczegółowym podziałem obowiązków tak, by gwarantowały powodzenie tego przedsięwzięcia. Ponieważ wspólnie organizujemy już trzeci Zjazd Absolwentów, bazując na doświadczeniu z lat minionych, proponujemy uznane przez uczestników poprzednich spotkań punkty programu. Chcemy, by każdy z naszych gości wyjechał pełen wrażeń, zadowolony na tyle, by mógł żyć wspomnieniami do następnego spotkania. „Nic bowiem nie jest tak szlachetne, mocne i przydatne w życiu jak dobre wspomnienia”.

Czy wiadomo ilu absolwentów pojawi się na uroczystościach?

Możemy szacunkowo przyjąć, że podobnie jak w latach poprzednich zawita do nas około 500 osób. Jest to bardzo przewidywalna liczba. Każdy indywidualnie  wybiera, w którym dniu będzie obecny. Wielu absolwentów mieszka w Gnieźnie, ale większość przyjedzie z różnych miast Polski. Spodziewamy się także gości z zagranicy, w tym delegacji szkół partnerskich, z którymi nasze liceum współpracuje w ramach międzynarodowych wymian młodzieży.

Jakimi najważniejszymi osiągnięciami szkoła może się pochwalić?

Najbardziej cieszą sukcesy uczniów. Jest ich bardzo wiele w różnych dziedzinach życia szkolnego. Młodzież zdobywa wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, prezentuje  uzdolnienia artystyczne, wokalne i muzyczne. Jest to powód do satysfakcji dla nauczycieli, wychowawców i oczywiście dla dyrektora szkoły. Na podkreślenie zasługuje wszechstronna aktywność pozalekcyjna naszych uczniów, którzy włączają się w akcje prozdrowotne („Mam haka na raka”, „Transplantologia, drugie życie”), proekologiczne („Sprzątanie świata”, sadzenie drzew), pomagają osobom będącym w potrzebie (Szkolne Koło PCK). Uczniowie wraz z nauczycielami realizują projekty edukacyjne, pozyskując granty Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego na ich realizację. Wszystkie zgłoszone przez szkołę innowacje pedagogiczne zostały zatwierdzone i wpisane do rejestru Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty w Poznaniu („Na dobry początek”, „Książnica”, „Nauczanie chemii i języka angielskiego na platformie e-laerningowej”). Bardzo cieszą dobre wyniki w nauce i prawie stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego. Uczniowie wraz z nauczycielami aktywnie włączają się w organizację imprez i uroczystości także pozaszkolnych, uczestniczą aktywnie w życiu miasta i regionu. Niezwykle cenne są słowa uznania od osób i instytucji pozaszkolnych podkreślające  ich właściwe zachowanie, kulturę bycia uczniów oraz za rzetelność w wypełnianiu podjętych przez nich zadań. Szkoła została w bieżącym roku wyróżniona przez Towarzystwo Miłośników Miasta Gniezna odznaką w kategorii Instytucja Roku, a przez Radę Miasta Gniezna Odznaką Zbiorową „Za zasługi dla Miasta Gniezna”.

Co według Pani wyróżnia tę szkołę wśród innych?

Życzliwość w stosunku do ucznia, przy jednoczesnym stawianiu wysokich wymagań w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Podkreślamy, jak ważna jest pracowitość, systematyczność, aktywne zaangażowanie w doskonalenie siebie cytując słowa Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie sami, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Kładziemy nacisk na kształcenie sprawności komunikacyjnych: językowych i technologicznych. Ma to zaowocować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi na wyższym poziomie kształcenia i w dorosłym życiu. Młodzież ma możliwość wyboru nauki języka obcego spośród języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i łacińskiego. W ramach długoletniej współpracy ze szkołami w Anglii, Danii, Niemczech i Holandii nasza młodzież uczestniczy w spotkaniach międzynarodowych z rówieśnikami krajów europejskich. Atutem szkoły jest powszechna dostępność do Internetu w pracowniach komputerowych i w salach lekcyjnych, gdzie nauka odbywa się z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych (projektory, kamery, tablice interaktywne). Szkoła rozwija zainteresowania, uzdolnienia i talenty na zajęciach pozalekcyjnych. Edukacja teatralna, warsztaty dziennikarskie (redagowanie gazetek szkolnych), edukacja filmowa (filmy autorstwa uczniów prezentowane są podczas Szkolnej Gali Filmowej), „Książnica” (dla zainteresowanych literaturą), chór, prezentacje wokalne i instrumentalne („Mam Talent”), Tydzień Twórczości Uczniowskiej, koło fotograficzne, informatyczne, turystyczne z założenia mają temu sprzyjać. Dla chcących zgłębiać wiedzę proponowane są koła przedmiotowe. Ważna jest także sprawność i kondycja fizyczna. Uczniowie chętnie uprawiają różne dziedziny sportu, od gier zespołowych po biegi przełajowe, pływanie, taniec, aerobik. Mamy wiele sukcesów sportowych na poziomie lokalnym, powiatowym, ale także wojewódzkim. Wysoko klasyfikujemy się w ogólnej punktacji w ramach Licealiady szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Należy podkreślić, że w gronie absolwentów naszej szkoły są wybitni mistrzowie sportu i wielokrotni olimpijczycy (m.in. Adam Łopatka, Janusz Centka). Młodzież ma zatem wzorce do naśladowania.
Celem strategicznym, jaki przyjęliśmy w wieloletnim planie dydaktyczno-wychowawczym jest wszechstronny rozwój ucznia. Konsekwentnie go realizujemy. Kształcimy ku przyszłości, bazując na wartościach przeszłości wypracowanych przez naszych poprzedników. Dlatego w pracy wychowawczej podkreślamy bogatą historię szkoły, pielęgnujemy tradycję i ceremoniał szkolny (sztandar, hymn i patron Bolesław Chrobry, Apel Pamięci, Sala Tradycji, Zjazdy Absolwentów). Promujemy wartości uniwersalne.
Spośród innych szkół wyróżnia nas też wiek. Od 1995 r. należymy do Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Posiadamy certyfikaty „Szkoła z klasą” i „Przyjazna szkoła” oraz odznakę „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”.
Myślę, że warto podkreślić także fakt, że konsekwentnie od 13 lat wydajemy Kalendarz i Biuletyn szkolny, w którym prezentujemy całoroczną pracę, nasze osiągnięcia i sukcesy. Uczniowie projektują także okładki do wszystkich pozostałych publikacji i wydawnictw („Biogramy absolwentów”, „Przewodnik po szkole”, „Monografia szkoły”, „Brzask”).

W jakim kierunku szkoła powinna się rozwijać?

Chciałabym, aby nasza szkoła spełniała oczekiwania uczniów i ich rodziców, to znaczy, by kształciła i rozwijała nie tylko potencjał intelektualny uczniów, ale też określone cechy ich charakteru, jak prawość, rzetelność, uczciwość, tolerancję. Podejmujemy wspólnie wiele trudnych decyzji, rozwiązujemy problemy, by organizacja pracy, warunki lokalowe i wzajemne życzliwe relacje sprzyjały podnoszeniu poziomu jakości pracy szkoły. Zależy nam na dobrej opinii i wzmacnianiu pozycji szkoły w środowisku lokalnym.
Za parę miesięcy wzbogacimy się o pracownię chemiczną. Mamy także nadzieję, że po latach oczekiwań bogaty księgozbiór szkolny dostępny będzie dla młodzieży i nauczycieli w nowoczesnych pomieszczeniach biblioteki i czytelni.
W roku jubileuszowym pozyskaliśmy nowych partnerów naukowych. Podpisane zostały umowy patronackie z AWF w Poznaniu i Wydziałem Biologii UAM. Poszerzyło się zatem grono uczelni wyższych, z którymi nasze liceum współpracuje na płaszczyźnie dydaktycznej. Należy wymienić Wydział Historii UAM i Uniwersytetu Bydgoskiego, Wydział Chemii UAM i UMK w Toruniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM i PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie oraz Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium. Dzięki uczestnictwu w wykładach, ćwiczeniach, poprzez kontakt z naukowcami, ludźmi pracy twórczej młodzież poszerza swoje horyzonty myślowe, wyznacza ambitne cele, ma szansę prezentować własny punkt widzenia, brać udział w dyskusjach, prezentować własne  poglądy, pogłębiać swoją wiedzę i przygotowywać się do egzaminów maturalnych. Sukcesy uczniów cieszą najbardziej. Dlatego rozwój szkoły pojmuję jako poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, metod i sposobów sprzyjających wzbogacaniu osobowości uczniów i doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. Rozwój powinien z założenia  gwarantować osiąganie celów w bliższej bądź odległej perspektywie.
Jeżeli usłyszymy, że nasi absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym, poczuwają się do odpowiedzialności za sytuacje, w których uczestniczą, ponoszą konsekwencje swoich działań, podejmują odpowiedzialne decyzje zawodowe, osobiste i rodzinne, będzie nas to cieszyć.
Gdy docierać będą do szkoły opinie: absolwenci „szesnastki” są ciekawi świata, znają języki obce, dbają o kulturę języka ojczystego, potrafią krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, posiadają umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, przeciwstawiają się złu, niesprawiedliwości i nałogom, czują się obywatelami Polski, Europy i Świata, są ludźmi prawymi, przygotowanymi do godnego i mądrego życia, pomyślimy: „z orlików na orły wyrośli”. Jeżeli oni sami uznają, że stało się tak również dzięki szkole, nauczycielom i wychowawcom, stwierdzimy po latach: „to są efekty także naszej pracy”.
 
Dziękuję za rozmowę.

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
VI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Piskurz za nami! W piątek nagrodzono laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Piskurz. Uroczystość... Niedziela, 10 października 2021
Wyniki matur 2021. Najwyższa zdawalność w I LO w Gnieźnie W powiecie gnieźnieńskim tegoroczną maturę zdało 557 uczniów z 797 wszystkich, którzy przystąpili do... Piątek, 9 lipca 2021
Studia dzienne, czy zaoczne - jakie wybrać W pewnym etapie życia przychodzi moment kiedy pojawia się potrzeba pójścia na studia. Zazwyczaj jest... Poniedziałek, 5 lipca 2021
Praca dla studentów. Jakie wybrać studia by pogodzić karierę z nauką? Po napisaniu egzaminu dojrzałości wielu maturzystów, staje przed dylematem: praca czy studia? Nie musisz... Poniedziałek, 5 lipca 2021