moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zarządzenie wykonania kary zawieszonej warunkowo

Poniedziałek, 28 czerwca 2021
  • Zarządzenie wykonania kary zawieszonej warunkowo

Sąd wymierzając oskarżonemu karę pozbawienia wolności może jej wykonanie warunkowo zawiesić na dany okres. Wymierzenie sprawcy przestępstwa kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oznacza więc, że orzeczona wobec skazanego kara nie jest przez niego faktycznie wykonywana, a po upływie oznaczonego okresu próby, kara uznana jest za wykonaną, a sam fakt skazania ulega zatarciu.

Okres próby może wynosić od roku do lat trzech, zaś w przypadku sprawcy młodocianego oraz takiego, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres próby jest wydłużony i wynosi od 2 do 5 lat.

Sąd obowiązkowo zarządza wykonanie kary pozbawienia wolności w trzech przypadkach:
  • jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomoc-nie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
  • gdy w okresie próby osoba skazana za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą,
  • jeśli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, pomimo udzielenia mu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

Nadto, Sąd na podstawie obowiązujących przepisów (art. 75 § 2 i §3 k.k.) może fakultatywnie zarządzić wykonanie kary w dwóch sytuacjach:  
  • gdy skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełniając przestępstwo inne niż określone w art. 75 § 1 k.k., albo gdy uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub od przepadku, a nie był wcześniej pisemnie upomniany przez kuratora o możliwych ujemnych konsekwencjach takiego zachowania,
  • jeżeli skazany po wydaniu wyroku skazującego na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej może nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu próby. Po upływie tego okresu skazanie ulega zatarciu z mocy prawa. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w tym okresie konieczne jest nie tylko podjęcie decyzji o zarządzeniu wykonania kary warunkowo zawieszonej, lecz także jej uprawomocnienie się (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego: z dnia 28 kwietnia 2004 r., II KK 37/0).

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Były partner zaniża dochody by płacić niższe alimenty? Sprawdź co możesz zrobić! Kiedy dochodzi do rozwodu lub rozstania, dzieci pozostają na ogół przy jednym z rodziców. W większości... Wtorek, 30 listopada 2021
Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka Obok niezgodności charakterów, zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn składania pozwów... Poniedziałek, 22 listopada 2021
Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu? Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka... Niedziela, 10 października 2021
Umowa o dożywocie Umowa o dożywocie jest rodzajem umowy cywilnej. Na jej podstawie właściciel nieruchomości przenosi własność... Niedziela, 12 września 2021