X Informacje Gniezno

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Dokumentowanie pracy pedagoga szkolnego w nauczaniu zdalnym

Niedziela, 21 lutego 2021
  • Dokumentowanie pracy pedagoga szkolnego w nauczaniu zdalnym

Zgodnie z § 18 tego rozporządzenia pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

W czasie zdalnego nauczania pedagog zatrudniony w szkole podstawowej powinien prowadzić dziennik, o którym mowa powyżej. Ponadto w szkole powinny być prowadzone dzienniki innych zajęć, o których mowa w § 11 i § 12 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Jeżeli w szkole prowadzone są dzienniki elektroniczne, to w zasadzie nie ma konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi do dokumentowania prowadzonych zajęć, chyba że ze względu na specyfikę pracy dyrektor szkoły postanowi inaczej.

W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół i placówek, zarówno psycholog jak i pedagog szkolny powinni przede wszystkim stosować się do dotychczasowych zasad prowadzenia dokumentacji, w szczególności w zakresie uzupełniania dzienników zajęć. Szczegółowe wytyczne powinien przekazać natomiast dyrektor szkoły.

Należy także pamiętać, że zgodnie z § 19 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, w przypadku każdego:
  • uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • słuchacza lub wychowanka objętego:
  • kształceniem specjalnym,
  • zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,
  • pomocą psychologiczno-pedagogiczną

przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz indywidualne programy zajęć.

Wprowadzenie zdalnego nauczania nie zmienia zakresu ewidencji czasu pracy nauczyciela. Jedynym przepisem wprowadzającym obowiązek rejestrowania i rozliczania czas pracy nauczyciela jest art. 42 ust. 7a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dotyczący rejestrowania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, tj. pensum. Ewidencja tych zajęć dokonywana jest na podstawie dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć.

Pozostałe zajęcia realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego czasu pracy nie podlegają obowiązkowemu ewidencjonowaniu, przez co nie istnieje realna możliwość ich rozliczania.

Nie istnieje podstawa prawna na mocy której nauczyciel byłby zobowiązany do ewidencjonowania godzin pracy niestanowiących realizacji pensum dydaktycznego.

Autorka: Marta Wysocka - redaktor prowadząca portal ePedagogika.pl

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych W szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński proces rekrutacji, podobnie jak... Piątek, 14 maja 2021
Rozbudowa "Trójki" z rządowym dofinansowaniem Aż 4 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma Miasto Gniezno.... Środa, 5 maja 2021
MKS PR wygrał 1/16 finału MP Juniorek Młodszych! Juniorki młodsze MKS-u PR Gniezno świetnie zaprezentowały się podczas turnieju 1/16 finału mistrzostw... Poniedziałek, 3 maja 2021
Gnieźnianki przegrywają na własnym parkiecie Tak słabej drugiej połowy spotkania szczypiornistki MKS-u PR URBIS Gniezno nie zagrały od dawna. W sobotę... Poniedziałek, 3 maja 2021