moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Poniedziałek, 4 stycznia 2021
  • Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Inwestycje budowlane powinny być formalnie zakończone, aby nie doszło do sytuacji tzw. samowoli budowlanej. Kwestie związane z legalnym oddaniem budynków do użytkowania są jednym z kluczowych elementów realizacji inwestycji. Zarówno przed przystąpieniem do użytkowania obiektu wybudowanego z własnej inicjatywy, jak i przed zakupem obiektu już istniejącego, konieczne jest zatem zweryfikowanie wymogów formalnych, nakładanych w tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa.

Przystąpienie do oficjalnego użytkowania obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością dochowania stosownych procedur administracyjnych. Innymi słowy, aby można była oficjalnie i w pełni legalnie użytkować obiekt budowlany należy spełnić następujące wymagania:
  1. dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy,
  2. albo, uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, zasadą ogólną jest to, że do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego wystarczy tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy. Co do zasady, obowiązek dokonania takiego zawiadomienia dotyczy: obiektów budowlanych, na których budowę wymagane jest uzyskanie pozwolenie na budowę oraz niektórych spośród obiektów, do budowy których wymagane jest uprzednie zgłoszenie budowy.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć do właściwego organu nadzoru budowlanego. Należy to uczynić jeszcze przed przystąpieniem do użytkowania. Organ ma bowiem 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej. Brak sprzeciwu oznacza domniemaną zgodę na użytkowanie obiektu. Możliwe jest także przyspieszenie przystąpienia do użytkowania, jeżeli jeszcze przed upływem 14-dniowego terminu organ nadzoru budowlanego wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie takie organ może wydać z urzędu, wówczas wyłączona zostaje możliwość wniesienia sprzeciwu, a inwestor uprawniony jest do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

W art. 55 ustawy - Prawo budowlane przewidziane są sytuacje, w których użytkowanie obiektu nie może nastąpić na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, lecz wymagane jest uprzednie uzyskanie oficjalnego pozwolenia na użytkowanie. Jest ono wydawane przez właściwy organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji administracyjnej i stanowi bardziej złożoną sformalizowaną formę oddania do użytkowania, aniżeli opisane wyżej zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest niezbędne w przypadku obiektów określonych kategorii, jak np. obiektów sportu i rekreacji, sklepów, restauracji, stacji paliw, oczyszczalni ścieków, czy składowisk odpadów. Pozwolenie na użytkowanie wymagane jest również w przypadku naruszeń prawa budowlanego, które zaistniały przy realizacji danej inwestycji, a także gdy inwestor zamierza rozpocząć użytkowanie obiektu przed wykonaniem jeszcze wszystkich robót budowlanych.

Naruszenie przepisów prawa związanych z koniecznością zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskaniem pozwolenia na budowę zakresie wiąże się ze znacznym ryzykiem, ponieważ kary finansowe z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania mogą być bardzo dotkliwe. Przyjmuje się, że karę z tytułu nielegalnego użytkowania wymierza się inwestorowi. Organ nadzoru budowlanego wymierza kary w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, przy czym wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania kary. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

  • Czasami ktoś zapomina oddać budynek,a potem musi legalizować i ponosi duże dodatkowe koszty, więc lepiej przypilnować

PODOBNE TEMATY
Były partner zaniża dochody by płacić niższe alimenty? Sprawdź co możesz zrobić! Kiedy dochodzi do rozwodu lub rozstania, dzieci pozostają na ogół przy jednym z rodziców. W większości... Wtorek, 30 listopada 2021
Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka Obok niezgodności charakterów, zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn składania pozwów... Poniedziałek, 22 listopada 2021
Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu? Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka... Niedziela, 10 października 2021
Umowa o dożywocie Umowa o dożywocie jest rodzajem umowy cywilnej. Na jej podstawie właściciel nieruchomości przenosi własność... Niedziela, 12 września 2021