X Informacje Gniezno

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wtorek, 15 września 2020
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą rady gminy, która jest jawna, zatem każdy ma prawo wglądu do takiego planu oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów. Za pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego samorząd lokalny określa warunki zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym planem. Plan może obejmować cały obszar gminy lub jej część.

Plan miejscowy stanowi podstawę do wydawania decyzji administracyjnych, np. decyzji o pozwoleniu na budowę. Innymi słowy, z niego tak naprawdę wynika, co na danym terenie może zostać wybudowane, zanim strona złoży wniosek o decyzję.

Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i należy do zadań własnych gminy. Przysługujące gminie prawo władczego rozstrzygania o przeznaczeniu terenu pod określone funkcje (tzw. władztwo planistyczne) może być skutecznie zrealizowane jedynie w planie miejscowym, który został uchwalony przy zachowaniu określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasad i trybu sporządzania planu.

W planie miejscowym należy przede wszystkim określić:
  • szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz budowy
  • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-sadach zagospodarowania
  • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
  • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
  • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
  • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania tereny, w tym linie zab-udowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
  • zasady ochrony środowiska

Naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uch-wały rady gminy w całości lub części.

Rada gminy ma swobodę decydowania o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (poza nielicznymi przypadkami gdy istnieje obowiązek uchwalenia planu) i o obszarze objętym planem. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu i szczegółowych warunków zabudowy danej nieruchomości następuje na podstawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
 
Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Co z nakładami najemcy po rozwiązaniu umowy najmu? W praktyce często dochodzi do sytuacji, że najemca w okresie trwania najmu dokonuje pewnych ulepszeń... Niedziela, 9 maja 2021
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu Z bezumownym korzystaniem z lokalu mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś bez tytułu prawnego (żadnej umowy)... Wtorek, 6 kwietnia 2021
Masz kredyt we frankach? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i dowiedz się jak go unieważnić! Kancelaria Prawna Tomasz Święch zaprasza na spotkanie wszystkie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe... Czwartek, 25 lutego 2021
Co to jest zastaw? W praktyce bardzo często umowy zabezpieczone są nie tylko hipoteką, ale również zastawem. Jest tak dlatego,... Środa, 24 lutego 2021