X

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Rozdzielność majątkowa

Sobota, 22 sierpnia 2020
  • Rozdzielność majątkowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to w skrócie, że majątek nabyty i zarobiony w okresie małżeństwa będzie wspólny. Pomimo, że ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej powstaje niejako ?automatycznie? z momentem zawarcia związku małżeńskiego, to istnieje możliwość zmiany stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami poprzez zawarcie tzw. intercyzy.

Małżonkowie mogą bowiem w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową majątkową małżeńską rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność z wyrównaniem dorobków, przy czym umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska zawarta przez małżonków może być w każdym czasie przez nich zmieniona albo rozwiązana.

Umowa majątkowa małżeńska, zwana powszechnie intercyzą, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, co oznacza, że sporządzona np. w zwykłej formie pisemnej nie wywoła żadnych skutków prawnych. Małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską jeszcze przed ślubem. Wówczas rozdzielność majątkowa trwa od początku trwania małżeństwa. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Także w przypadku tej umowy musi być ona zawarta przed notariuszem. Dopóki intercyza nie zostanie odwołana, ustanowienie rozdzielności majątkowej powoduje, że każdy z małżonków ma swój odrębny majątek, czyli innymi słowy, zarobek każdego z małżonków jest jego majątkiem własnym.

W praktyce zdarza się również tak, że jeden z małżonków chce rozdzielności majątkowej, natomiast druga osoba odmawia zawarcia takiej umowy u notariusza.  W takim przypadku należy sięgnąć do środków sądowych (trudno bowiem przyjąć, że taki współmałżonek dobrowolnie zgodzi się na zniesienie wspólności majątkowej). Problematyka ta uregulowana jest w art. 52 k.r.o. Zgodnie z ww. przepisem, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. W takiej sytuacji, jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy pozew, rozdzielność powstanie z chwilą wskazaną w wyroku (która, co do zasady, nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia pozwu w sądzie). Jednak w wyjątkowych przypadkach sąd może wskazać w orzeczeniu jako początek obowiązywania rozdzielności termin wcześniejszy niż dzień wytoczenia powództwa. Taką wyjątkową okolicznością jest przede wszystkim fakt życia małżonków w rozłączeniu (separacji faktycznej). Należy pamiętać, że pozew musi być należycie uzasadniony, tj. muszą zostać wskazane przez powoda fakty mające znaczenie dla sprawy (trwonienie majątku wspólnego, nieprzyczynianie się do jego powstawania itp.), jak i dowody na ich poparcie. Pozew o ustanowienie rozdzielności należy złożyć do sądu rejonowego, wydział cywilny, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa na inne prawa i obowiązki małżonków. Warto także pamiętać, że w aspekcie finansowym małżonkowie powinni dalej się wspierać i dawać pieniądze na utrzymanie dzieci.

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Co z nakładami najemcy po rozwiązaniu umowy najmu? W praktyce często dochodzi do sytuacji, że najemca w okresie trwania najmu dokonuje pewnych ulepszeń... Niedziela, 9 maja 2021
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu Z bezumownym korzystaniem z lokalu mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś bez tytułu prawnego (żadnej umowy)... Wtorek, 6 kwietnia 2021
Masz kredyt we frankach? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i dowiedz się jak go unieważnić! Kancelaria Prawna Tomasz Święch zaprasza na spotkanie wszystkie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe... Czwartek, 25 lutego 2021
Co to jest zastaw? W praktyce bardzo często umowy zabezpieczone są nie tylko hipoteką, ale również zastawem. Jest tak dlatego,... Środa, 24 lutego 2021