moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Dopuszczalna liczba godzin przed komputerem a nauka zdalna

Sobota, 30 maja 2020
  • Dopuszczalna liczba godzin przed komputerem a nauka zdalna

Ile godzin dziennie może przebywać uczeń szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej przed komputerem podczas nauczania zdalnego?

Odpowiedź:
Obowiązujące przepisy nie wskazują dopuszczalnej liczby godzin, którą uczeń powinien spędzić przed komputerem

Uzasadnienie:
W tej sprawie ma zastosowanie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z tą regulacją w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w szczególności:
1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
3) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
  • a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  • b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  • c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  • d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
4) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
5) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
6) ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy;
7) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
8) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
10) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

Wszystkie przywołane wyżej kompetencje należą do dyrektora szkoły i należy tu zwrócić uwagę na pkt 3 pkt d przywołanej regulacji, zgodnie z którym dyrektor ustalając tygodniowy zakres treści nauczania uwzględnia łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Przepis ten nie wskazuje maksymalnego czasu, jaki uczeń powinien spędzić dziennie przed komputerem, natomiast fakt, że regulacja ta mówi o kształceniu przemiennie, z użycie ekranu i bez niego uznać należy, że co najmniej połowa dziennych treści nauczania musi być przyswajana bez komputera.

Zapamiętaj!
To dyrektor ustala zasady prowadzenia nauczania zdalnego.
 
Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)

Michał Łyszczarz
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

Napisz komentarz

Komentarze(2)

  • zgroza jesli trafisz na dyrektora kretyna

    A czy normalnym jest , że nauczyciel na godzinę 18 wieczorem urządza dzieciom kartkówki ? Tak się zdarzyło w naszym przypadku i nie ukrywam że nie jestem z tego powodu zadowolony. Dzieci nie dość że siedzą przed komputerem około 8 godzin dziennie to w dodatku wieczorem o 18 nauczyciel wymyśla sobie , że zrobi kartkówkę. Czy to jest normalne, czy tak można ?

PODOBNE TEMATY
Ponad 800 tegorocznych absolwentów z powiatu przystąpiło dziś do matury Dokładnie 844 abiturientów z 8 powiatowych szkół ponadpodstawowych tuż przed majówką, w piątek (29 kwietnia)... Środa, 4 maja 2022
Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej Liceum Milenium W piątek odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów Akademickiego... Poniedziałek, 2 maja 2022
Szkolenia certyfikacyjne UX. Komu się przydadzą? Projektowanie zorientowane na użytkownika, czyli po prostu UX to pojęcie, które w dobie ogólnego dostępu... Środa, 27 kwietnia 2022
Drzwi otwarte u Chrobrzaków Jaki wybrać profil, jak są wyposażone szkolne pracownie i wreszcie, jak można w szkole rozwijać swoje... Wtorek, 26 kwietnia 2022