moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Kim jest prokurent?

Poniedziałek, 6 maja 2019
  • Kim jest prokurent?

W obrocie gospodarczym coraz częściej pojawia się taki podmiot, jak prokurent. W niniejszym artykule odpowiem zatem na pytania kim jest prokurent, kto może nim zostać, a także do czego prokurent jest uprawniony?

Prokurent jest pełnomocnikiem danego przedsiębiorcy podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ustanowienie prokury wymaga spełnienia dwóch wymogów. Po pierwsze, prokura musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. Musi zatem istnieć dokument pisemny, który potwierdza jej udzielenie. Drugim etapem jest wpisanie prokury do CEIDG albo do rejestru KRS.

Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie można zatem ustanowić prokurentem osoby niepełnoletniej i ubezwłasnowolnionej (choćby częściowo). Prokurentem nie może być także inna osoba prawna (np. druga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Prokurent nie musi być prawnikiem, ani managerem. Ustawa nie przewiduje żadnych wymagań w kwestii wykształcenia i doświadczenia prokurenta.

Prokura obejmuje umocowanie prokurenta do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy czynności sądowych oraz pozasądowych związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem. Prokurent jest zatem uprawniony do występowania we wszystkich stosunkach prawnych, które polegają na składaniu stosownych oświadczeń, ujawnianiu stanowiska przedsiębiorcy na zewnątrz oraz dokonywaniu wszelkich innych czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu. Z zakresu prokury wyłączone są jedynie następujące czynności: zbycie lub oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, zbycie lub obciążanie nieruchomości. Nie wyklucza to jednak możliwości udzielenia prokurentowi oddzielnego pełnomocnictwa do tych czynności w odpowiedniej formie. Prokurent jest pełnomocnikiem, co oznacza, że czynność prawna dokonana przez niego w granicach umocowania pociąga ze sobą skutki bezpośrednio dla mocodawcy - przedsiębiorcy (art. 95 § 2 k.c.).

W zależności od uprawnień prokurenta możemy wyróżnić następujące rodzaje prokury:
  • prokurę samoistną - prokurent działa sam, jego prace nie są przez nikogo zatwierdzane,
  • prokurę łączną - prokurent działa wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej,
  • prokurę oddziałową - prokurent jest upoważniony do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prokurenta powołuje zarząd. Zgodę na powołanie prokurenta muszą wyrazić wszyscy członkowie zarządu, co oznacza, że zgoda musi być jednomyślna. Innymi słowy, to zarząd spółki decyduje, czy dana osoba spełnia  określone kryteria niezbędne do wykonywania funkcji prokurenta. Należy nadmienić, że zakres działania prokurenta jest taki sam jak zakres działania członka zarządu (poza wyjątkami przedstawionymi wyżej). Prokurent nie ma natomiast kompetencji do podejmowania czynności w zakresie stosunków wewnętrznych przedsiębiorcy.

Prokura może być w każdym czasie odwołana. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG albo z rejestru przedsiębiorców KRS, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Prokura wygasa także ze śmiercią prokurenta. Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zgłoszenia nie tylko faktu udzielenia prokury, ale także jej wygaśnięcia.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(2)

  • 06.05.2019 20:36  Odpowiedz na komentarz

    Do usług notarialnych przy zakładaniu spółki polecam Panią Notariusz Dagmarę Dominik. Kancelaria przy ul. Dąbrówki 28 w Gnieźnie! Bardzo fachowa i merytoryczna obsługa. I żadnych ukrytych kosztów!

  • Dziękuję mecenasie, zakładam niedługo spółkę, to bardzo cenne dla mnie informacje.

PODOBNE TEMATY
Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka Obok niezgodności charakterów, zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn składania pozwów... Poniedziałek, 22 listopada 2021
Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu? Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka... Niedziela, 10 października 2021
Umowa o dożywocie Umowa o dożywocie jest rodzajem umowy cywilnej. Na jej podstawie właściciel nieruchomości przenosi własność... Niedziela, 12 września 2021
Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego Wzrost popytu na lokale mieszkalne sprawia, że przedmiotem umów są nieruchomości, które mają powstać... Niedziela, 1 sierpnia 2021