moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Dyrekcja ZOZ-u przedstawia swoje stanowisko

Środa, 6 lipca 2016
 • Dyrekcja ZOZ-u przedstawia swoje stanowisko

Informacja w sprawie postępowania konkursowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Pracowni Endoskopii ZOZ w Gnieźnie.

Okoliczności powstania postępowania
W dniu 19 maja 2015r. zespół chirurgów z oddziału Gnieźnieńskiego szpitala złożył pismo wnioskujące konieczność wdrożenia kontraktu zadaniowego dla oddziału chirurgii oraz wzrostu wynagrodzenia w poradni chirurgicznej i podniesienia stawek godzinowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - mające stanowić dodatkowe (oprócz wynagrodzenia za pracę na oddziale) wynagrodzenie lekarzy za obsługę w godzinach dopołudniowych.
Pismo zawierało informację o konieczności jak najszybszego wdrożenia zaproponowanych rozwiązań pod groźbą zawieszenia przyjęć planowych na oddział chirurgiczny i przejściem w ostrodyżurowy tryb pracy.
W efekcie niepodjęcia przez dyrekcję ZOZ propozycji złożonych w powyższym piśmie powstała sytuacja, w której jeden z lekarzy przestał w trybie nagłym świadczyć usługę w poradni chirurgicznej argumentując to brakiem decyzji o podwyższeniu stawek lekarskich za pracę w tej poradni i podjął pracę w takiej samej poradni w Gnieźnie w podmiocie konkurencyjnym dla ZOZ.
Ten sam lekarz ograniczył także znacznie ilość godzin świadczonych usług w oddziale chirurgicznym, wykonując je jednocześnie w kilku innych podmiotach leczniczych.
Wielokrotny powrót w rozmowach z lekarzami do propozycji zawartych w tym piśmie, ostatecznie zaskutkował podjęciem decyzji o przeprowadzeniu takiego postępowania konkursowego początkiem 2016r. Podjęliśmy decyzję o kontrakcie zadaniowym mając na uwadze poprawę jakości funkcjonowania oddziału chirurgicznego.
Dodatkowo dyrekcja ZOZ oczekiwała, że w związku z tym lekarze oddziału chirurgicznego przestaną świadczyć usługi na rzecz innych licznych szpitali publicznych i prywatnych np. w Wągrowcu, Środzie Wielkopolskiej, Słupcy, Bytowie, Poznaniu, co powodowało, że mimo zatrudnienia pięciu (w przeliczeniu na etaty) lekarzy specjalistów nieustannie zgłaszane były potrzeby zatrudnienia dodatkowych lekarzy.
Zaznaczamy jednocześnie, że od marca 2016 na ogłoszenie ZOZ zgłosiło się trzech lekarzy specjalistów chirurgii, którym odmówiliśmy współpracy ze względu na zaplanowane postępowanie konkursowe, jednocześnie informując tych lekarzy, że nowe zasady świadczenia usług chirurgicznych będą zawarte w przygotowywanym postępowaniu.

Warunki konkursu
Szczegółowe warunki konkursu ofert, do zapoznania się z którymi zachęcamy Państwa - są dostępne na stronie internetowej ZOZ Gniezno, zawierają oprócz wymogów formalnych szereg zadań określających wymagania jakie ZOZ stawia świadczeniodawcy w celu należytego wykonania usługi na oddziale.
Warunki przedstawione w SWKO zabezpieczają interes szpitala, rozumiany przede wszystkim jako prawidłowo wykonaną i sprawozdaną do NFZ usługę medyczną.
Dodatkowo zabezpieczają jakość usługi poprzez zobowiązanie do pracy w systemach zarządzania jakością oraz opisują system kar w trzech płaszczyznach:
 • kontrola wewnętrzna i system kar umownych między stronami,
 • odpowiedzialność podmiotu za kontrole i kary nałożone przez NFZ,
 • solidarna odpowiedzialność za roszczenia pacjenta z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia zaspokojenia roszczeń na zasadach ogólnych w przypadku winy przyjmującego zamówienie,

Nieprzystąpienie chirurgów do konkursu
Wielokrotnie były przeprowadzane rozmowy z dr Z. Kowalskim - reprezentującym zespół chirurgów. Rozmowy dotyczyły decyzji i terminu ogłoszenia konkursu. Zespół chirurgów oczekiwał, że terminem granicznym ogłoszenia konkursu będzie 31 maja 2016r. sugerując ograniczenie aktywności w poradni lub kłopoty z obstawieniem dyżurów w przypadku nie ogłoszenia tego konkursu.
Ostatecznie ogłoszenie konkursowe zamieszczono na stronie internetowej ZOZ Gniezno w dn. 16.06.2016r.

W dn. 27.06.2016 dr Z. Kowalski poinformował dyrektora ZOZ, że zespół chirurgów nie zdążył zarejestrować podmiotu i że nie zgadzają się na warunki zamieszczone w SWKO i projekcie umowy.
W dn. 29.06.2016r. dyrektor ZOZ otrzymał kolejną informację telefoniczną od dr Z. Kowalskiego, że decyzją całego zespołu jest rezygnacja z udziału w konkursie ze względu na brak zarejestrowanego podmiotu oraz zastrzeżeń wobec warunków dotyczących:
 1. Zobowiązania do wdrożenia procedur z zakresu zarządzania jakością w oddziale chirurgicznym,
 2. Zapewnienia obstawy lekarskiej,
 3. Systemu kar za niewłaściwą realizację umowy.

W związku z powyższym proszę Państwa Radnych o zapoznanie się z dokumentacją konkursową i ocenę, czy zapisy poszczególnych dokumentów należycie zabezpieczają interes szpitala i pacjentów, bo to jest dla dyrekcji szpitala priorytetowe działanie.


Decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu żądań chirurgów o systemie zadaniowym wynagradzania miała swoje uzasadnienie w oczekiwaniu dyrekcji szpitala poprawy jakości usługi świadczonej na oddziale chirurgicznym.
Niewątpliwym jest, że spełnienie wymogów przedstawionych w SWKO i umowie poprawiłoby jakość funkcjonowania oddziału chirurgicznego.
Zastrzeżenia dla dotychczasowej jakości świadczonych usług przez każdego lekarza z osobna jako indywidualnego podmiotu i jednocześnie całego zespołu wynikają z analizy i ocen dotychczasowej działalności.

Problemy pojawiały się w następujących aspektach:
 1. Niski udział procedur zabiegowych w stosunku do procedur zachowawczych, spowodował odmowę dyrektora NFZ na wniosek dyrekcji ZOZ o zwiększenie kontraktu dla oddziału,
 2. Brak wykonania kontraktu w poradni chirurgicznej w 2015r. co spowodowało zmniejszenie kontraktu na 2016r.,
 3. Brak wykonywania nielimitowanego kontraktu w zakresie pakietu onkologicznego (świadczenie nielimitowane jest w 100% płatne przez NFZ), stan wykonania pakietu onkologicznego na koniec maja 2016r. wyniósł 6%, przez co szpital nie może zafakturować kwoty 361.296,00 zł
 4. Bardzo niska - niższa niż na oddziałach zachowawczych wartość przeciętnej, statystycznej hospitalizacji na oddziale chirurgicznym,
 5. Nieprawidłowości stwierdzane w kontrolach wewnętrznych:
  nierozliczone historie chorób z powodu zaniedbań w sprawozdawczości i grupowaniu JGP,
  nieprawidłowe wykonanie procedur przenoszenia pacjenta między oddziałami szpitala, co skutkuje stratami w rozliczeniu z NFZ,
  nieprawidłowości wykazywane przez audytorów zewnętrznych w ramach kontroli systemu zarządzania jakością,
  nieprawidłowości w nadzorze i ordynowaniu leków narkotycznych na oddziale,
  skargi personelu lekarskiego i pielęgniarskiego z innych oddziałów na nieprawidłowości w realizacji dyżurów pod telefonem, skutkujących zarówno narażeniem pacjentów na niebezpieczeństwo jak i wymiernymi stratami dla szpitala w wyniku niezgodnych ze stanem faktycznym rachunków lekarzy chirurgów,
 6. Skargi pacjentów i sprawy sądowe - obecnie prowadzone są dwie sprawy sądowe:
  pierwsza dotyczy roszczenia na kwotę 1.200.000,00 zł i 3.000,00 zł comiesięcznej renty w okresie kilkunastu lat,
  druga dotyczy pozwu 500.000,00 zł i 2.000,00 zł dożywotniej renty.
 7. Kontrole NFZ dotyczące oddziału i poradni w zakresie prawidłowości udzielanych usług zakończone negatywnymi protokołami.
 8. Trwająca obecnie kontrola NFZ dotycząca nieprawidłowości w wystawianiu recept na leki narkotyczne.
 9. Brak jakiejkolwiek aktywności lekarzy zarządzających oddziałem (dwóch lekarzy w randze zastępcy ordynatora oddziału) w zakresie poprawy wyników finansowych oddziału. Oddział co roku generuje znaczne straty finansowe.

Za powyższy stan odpowiada bezpośrednio dyrekcja ZOZ w Gnieźnie zarówno przed Starostwem Powiatowym, Wojewodą Wielkopolskim i Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego powyżej opisane postępowanie konkursowe ma na celu poprawę nieprawidłowo funkcjonujących elementów pracy oddziału.

Podsumowanie
Dyrekcja ZOZ ze zdumieniem odbiera aktywność niektórych osób publicznych i zespołu chirurgów mających na celu zdyskredytowanie postępowania konkursowego. Informujemy stanowczo, że postępowanie trwa, i na chwilę obecną jest objęte tajemnicą konkursu i tajemnicą handlową. Dlatego hipotezy tworzone na domysłach, które na tym etapie postępowania nie mogą być zweryfikowane są tylko hipotezami. Takie działania powodują niepotrzebne emocje i niepokój.
Szczególne zdziwienie budzi fakt, że w swoistej odezwie chirurgów oddziału, wskazano wiele elementów opartych wyłącznie na pomówieniach począwszy od twierdzenia zawartego już w pierwszym jej zdaniu.
Pomówienia dotyczą rzekomo nieuczciwych oświadczeń składanych przez lekarzy podmiotu, przy czym wzór oświadczenia jest załącznikiem do oferty konkursowej, a wypełniający go lekarz ponosi indywidualną odpowiedzialność za jego treść.
Także wyrywkowe i przypadkowe zestawienia cyfr i liczb są wykorzystywane przeciwko temu konkursowi. To dyrekcja ZOZ odpowiada za sposób i efekty zarządzania szpitalem, dysponując jednocześnie danymi finansowymi oddziału o których udostępnienie chirurdzy nie wystąpili.
Katastroficzne wizje przedstawiane w piśmie chirurgów są wyłącznie hipotezami, ze względu na to że nikt z podpisanych pod tym pismem nie zna szczegółów aktualnie rozpatrywanej oferty.
Jednocześnie informujemy, że interes oferenta jest chroniony prawem, z czego może skorzystać w przypadku jego naruszania.
W efekcie zbliżamy się do granic odpowiedzialności karnej za wypowiadane wobec oferenta liczne pomówienia.
Rozumiejąc w pewnym sensie niepokój lekarzy chirurgów, stwierdzamy stanowczo, że nie są oni stroną w tym postępowaniu, bo z premedytacją nie złożyli jakiejkolwiek oferty.

Uprzejmie informujemy, że postępowanie konkursowe trwa, a komisja konkursowa nie zakończyła jeszcze swoich prac. Dlatego dziwi nas aktywność niektórych z Państwa w tej sprawie. Odbieramy ją jako próbę nacisku na wynik postępowania konkursowego. Wystąpienia publiczne polityków z naciskami na unieważnienie postępowania konkursowego budzą nasze poważne wątpliwości i niepokój, bowiem tryb i zasady postępowań konkursowych są ściśle uregulowane aktami prawnymi. Jednocześnie zaznaczamy, że postępowania konkursowe nie opierają się na przepisach wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, a jedynie na ustawie z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej.
Krzysztof Bestwina
Ewa Jachimczyk
Gniezno, 5 lipca 2016r.

tekst: ZOZ Gniezno
foto: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(3)

 • 10.07.2016 21:01  Odpowiedz na komentarz

  O co tutaj chodzi?Od początku..Po pierwsze-Nic nowego.Po drugie-to już było.Po trzecie-to początek ,jak to się uda dyr.to następne oddziały może czekać to samo.Czyli działalność leczniczą będą prowadzić podmioty prywatne na majątku powiatu.To nie jaet nic innego tylko prywatyzacja usług.To jest pierwszy krok na początek.Można zobaczyć w internecie podobne przykłady.W Gnieźnie to nie jest autorski ponysł dyrektora tylko ponysł z internetu kopiuj wklej.Podstawą dobrej zmiany PIS powinny być co do zasady umowy o pracę z pracownikami a nie kontrakty.Nie chciałbym życzyć źle gnieznu ale może to być początek końca szpitala.A ci chirurdzy pracujący obecnie szkoda słów. Panowie więcej klasy jesteście koronną zawodów medycznych .A wy kochani co?Nie mam zaufania do dyrektora ,za ładnie mówi aprobujemy mam wrażenie zamiata pod dywan.Ale jest tyle szpitali w Polsce to w następnym też pracę znajdzie.Zarząda jak PO.A jaki ma wynik na działalności operacyjnej. comiesięczne sprawozdanie z F01 dla pani starosty.

 • Sprawa jest tak oczywista ,że aż boli... lek med Jachimczykowa zastepca dyrektora ds lecznictwa od siedmiu boleści po PISowskim układzie dokonała zemsty na chirurgach za usunięcie Jej psychopatycznego męża z oddziału. A mały dyrektor naczelny pozbywa sie ludzi , którzy w końcu przejrzeli na oczy i zaczeli głosno mówic o jego rabunkowym zarządzaniem ZOZem. Niekopetentny i oderwany od rzeczywistosci Zarząd Powiatu na to pozwala biorąc za to odpowiedzialość , opierając sie na wierze w swoich ludzi . Moze jeszcze z pół roku i mały dyrektorek będzie uciekał w popłochu "zbawiać " kolejny szpital. My zostaniemy z długami , bez fachowej kadry i pomnikiem PISowskiej głupoty jaki stoi obok starego szpitala na 3 Maja.

  09.07.2016 20:11

  Za ten komentarz masz pewne postępowanie karne.

PODOBNE TEMATY
Trwa kurs samoobrony dla kobiet Jak uwolnić się z uchwytu? Jak obezwładnić napastnika? Jak obronić się przed atakiem nawet kilku przeciwników?... Środa, 18 maja 2022
Mężczyzna masturbował się przy placach zabaw! Został ukarany mandatem W niedzielę, w Osińcu i Kędzierzynie około 40-letni mężczyzna masturbował się przy placach zabaw. Jeden... Środa, 18 maja 2022
Lewica zabrała głos w sprawie likwidacji oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Szpitalu Dziekanka Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie chce zlikwidować oddział psychiatryczny... Wtorek, 17 maja 2022
Dziekanka likwiduje psychiatrię dziecięcą! Czy szpital wojewódzki "idzie na dno"? Psychiatria dziecięca działająca w ramach Szpitala Dziekanka w Gnieźnie ma zostać zlikwidowana. Taką... Wtorek, 17 maja 2022