moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Ministerstwo nie zdaje sobie sprawy ze skali problemu szpitali?

Środa, 30 marca 2016
  • Ministerstwo nie zdaje sobie sprawy ze skali problemu szpitali?

Sytuacja gnieźnieńskiego szpitala w dalszym ciągu jest bardzo ciężka. Poseł Paulina Hennig-Kloska otrzymała odpowiedzi na interpelacją złożona do ministra zdrowia.

Dostaliśmy odpowiedź na interpelację w sprawie szpitala - mówi poseł Paulina Hennig-Kloska. Odpowiedź jednoznacznie mówi, że placówki, które nie dopasują się do nowych wymogów, nie będą mogły kontynuować działalności leczniczej po wskazanym terminie. Na dzisiaj nie planuje się przesunięcia tego terminu, czyli obecnie jest to koniec 2017 roku. Oczywiście w budżecie ministerstwa nie ma środków, aby wspomóc, a pan minister nie orientuje się jak problem wygląda w całym kraju, w związku z czym złożył zapytanie do wojewodów jak szeroki problem jest w Polsce. Z punktu widzenia Gniezna może mało istotne jest jak wiele szpitali ma podobny problem w całej Polsce, ale z punktu widzenia ministerstwa tak, bo to może otworzyć temat do problemu w ogóle. Okazało się, że m.in. ustawienie łóżek w salach nie wynika z dyrektywy europejskiej, w związku z czym domniemam, że można byłoby ta dyrektywę nieco poluzować tak, żeby szpitalom łatwiej było się dopasować, a zrealizować te elementy, które są faktycznie niezbędne.

Poniżej odpowiedź na interpelację:
Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z interpelacją (nr 1211) Pani Pauliny Hennig-Kloskiej, Posłanki na Sejm RP, dotyczącą wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala przedkładam poniżej wyjaśnienia.

Ad 1
Minister Zdrowia aktualnie nie dysponuje danymi o liczbie podmiotów leczniczych, w tym prowadzących szpitale, które nie spełniają (realizują program dostosowania) wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia zwrócił się do wojewodów -organów prowadzących rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą z prośbą o przekazanie takich danych.

Ad 2
Przepisy Unii Europejskiej nie regulują wymagań z zakresie pomieszczeń i urządzeń placówek zdrowotnych. Zagadnienia te są regulowane przez prawo krajowe państw członkowskich. Celem tych przepisów, w tym przywołanego w interpelacji § 18 ww. rozporządzenia, jest zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów (w tym przypadku - łatwy dostęp do pacjenta), nie zaś utrudnienie podmiotom leczniczym wykonywania działalności leczniczej.

Ad 3
W budżecie Ministra Zdrowia nie przewidziano środków na finansowanie dostosowania pomieszczeń i urządzeń do ww. wymagań. Minister Zdrowia nie ma kompetencji w tym zakresie.

Ad 4
Zgodnie z brzmieniem art. 207 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2017 r.
W przypadku podmiotów istniejących od dawna okres dostosowawczy (wliczając okresy wynikające z wcześniejszych przepisów) trwa od 1992 r. (lata: 1992 - 2017, tj. łącznie 25 lat). Aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne mające na celu kolejne wydłużenie okresu dostosowania.

Ad 5
Zgodnie z brzmieniem przepisu ww. ustawy podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 - na podstawie tego artykułu zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Poz. 739);
2) stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657);
3) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
4) zawrzeć w zakresie określonym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Spełnienie łącznie ww. warunków jest niezbędne do wykonywania działalności leczniczej.
Z poważaniem
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Warczyński
/podpis elektroniczny/

tekst: Andrzej Bukowski
foto: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Nagrody EUHealthAward 2021 - wśród laureatów I LO w Gnieźnie 4 maja br. w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie platformy #EUHealth, która zajmuje się projektami... Środa, 18 maja 2022
Ostrzeżenie meteorologiczne: przymrozki W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr... Wtorek, 17 maja 2022
Czy uda się pozyskać środki na wspólne projekty miasta, powiatu i gmin? W Urzędzie Miejskim w Gnieźnie odbyło się dziś kolejne spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia ZIT... Czwartek, 12 maja 2022
Przygotowanie dokumentacji dla ul. Budowlanych i Pustachowskiej, przebudowa ul. Słowackiego i budowa chodników - inwestycje drogowe w powiecie Powiat gnieźnieński zaplanował sporo inwestycji drogowych, które zostaną przeprowadzone jeszcze w tym... Czwartek, 12 maja 2022