Logo

REKLAMA
Plik banneru

Dział - Porady prawne

Władza rodzicielska a ustalenie kontaktów z dzieckiem

Artykul dodany: Wtorek, 18 września 2018
Władza rodzicielska a ustalenie kontaktów z dzieckiem W sprawach rodzinnych często dochodzi do mylnego utożsamiania pojęć władzy rodzicielskiej z kontaktami rodzica z dzieckiem. W rzeczywistości są to dwie odmienne kwestie prawne, których nie należy ze sobą mylić. Władza rodzicielska jest całokształtem obowiązków i uprawnień rodziców względem małoletniego dziecka w celu zapewnienia opieki nad jego osobą oraz jego majątkiem. Z kolei kontakty rodzica z dzieckiem dotyczą sposobów spotkań i osobistej styczności między nimi.

Kompetencje zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Artykul dodany: Środa, 22 sierpnia 2018
Kompetencje zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zarząd jest organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z treścią art. 201 § 1 k.s.h., zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, a spośród innych organów spółki - Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej - zajmuje szczególne miejsce, bowiem podejmuje wszystkie decyzje niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Artykul dodany: Poniedziałek, 23 lipca 2018
Warunkowe umorzenie postępowania karnego Ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego nie zawsze musi powodować wydanie wyroku skazującego i orzeczenie wobec oskarżonego kary. Jednym z takich przypadków występującym w polskim prawie jest warunkowe umorzenie postępo-wania karnego. Jest to środek probacyjny, który zakłada poddanie sprawcy przestępstwa próbie, czyli służy resocjalizacji osoby uznanej za winną zarzucanego jej czynu. Instytucja ta daje szansę sprawcy na poprawę. Ogólnym warunkiem zastosowania wobec sprawcy warunkowego umorzenia postępowania jest pozytywna prognoza kryminologiczna, która opiera się na założeniu, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w przyszłości sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Artykul dodany: Poniedziałek, 2 lipca 2018
Odpowiedzialność za długi spadkowe Z chwilą śmierci spadkodawcy całość jego praw i obowiązków przechodzi na spadkobiercę. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą nie tylko prawa majątkowe (aktywa), ale także zobowiązania (pasywa) - tzw. długi spadkowe.

Ubezwłasnowolnienie

Artykul dodany: Sobota, 2 czerwca 2018
Ubezwłasnowolnienie W świetle obowiązującego prawa, każdy kto ukończył lat 18 nabywa pełną zdolność do czynności prawnych co oznacza, że od tej chwili osoba ta posiada pełnię praw skutkującą możnością wywoływania swoim własnych zachowaniem skutków prawnych w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może rozporządzać swoimi prawami i obowiązkami, w tym zawierać umowy, np. nabyć prawo własności pojazdu, nieruchomości, zawrzeć umowę kredytową, czy też decydować o swoim zdrowiu decydując się na zabieg medyczny.

Legalizacja samowoli budowlanej

Artykul dodany: Czwartek, 10 maja 2018
Legalizacja samowoli budowlanej Coraz częstszym zjawiskiem prawnym z zakresu budownictwa obserwowanym przeze mnie w praktyce adwokackiej, zwłaszcza w czasach rozwoju mieszkaniowego, jest tzw. samowola budowlana.

Co wchodzi w skład spadku?

Artykul dodany: Poniedziałek, 12 marca 2018
Co wchodzi w skład spadku? Z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na spadkobierców prawa i obowiązki majątkowe. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 k.c.). Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.). Oznacza to, że spadkobierca z mocy prawa wstępuje bowiem w całą sytuację prawną zmarłego.

Bezpłatne porady prawne w Dzień Kobiet!

Artykul dodany: Czwartek, 1 marca 2018
Bezpłatne porady prawne w Dzień Kobiet! Do 7 marca 2018 r. każda kobieta może umówić się na Dzień Kobiet, na bezpłatną konsultację prawną z adw. Radosławem Szczepaniakiem! Miejscem spotkania jest kancelaria w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 28/1. Zapraszamy na spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu godziny spotkania pod numerem tel.: 601 968 220 lub pod adresem e-mail: kancelaria@szczepaniak-adwokat.pl .

Prawne przeszkody zawarcia małżeństwa

Artykul dodany: Wtorek, 30 stycznia 2018
Prawne przeszkody zawarcia małżeństwa W prawie rodzinnym istnieją negatywne przesłanki (przeszkody zawarcia) małżeństwa, które powodują, że w razie ich występowania małżeństwo nie może zostać zawarte. Jeżeli natomiast małżeństwo zostało jednak zawarte pomimo istnienia przeszkody małżeńskiej (ukrytej przez strony lub jedną ze stron), jest ono ważne do momentu, aż nie zostanie unieważnione przez Sąd na mocy prawomocnego orzeczenia.

Jak założyć Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością?

Artykul dodany: Poniedziałek, 15 stycznia 2018
Jak założyć Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością? Jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 151 § 1 k.s.h.). Popularność tejże spółki uzasadniona jest przede wszystkim okolicznością oddzielenia odpowiedzialności i majątku osobistego wspólników oraz spółki.

Służebność drogi koniecznej

Artykul dodany: Niedziela, 10 grudnia 2017
Służebność drogi koniecznej Szczególnie istotną rolę w prawnych stosunkach sąsiedzkich pełni instytucja tzw. służebności drogi koniecznej. Zgodnie z art. 145 § 1 k.c., jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Służebność drogi koniecznej polega więc na tym, że właściciel jednej nieruchomości uzyska - poprzez nieruchomość innego właściciela - uprawnienie przejścia i przejazdu do drogi publicznej lub swoich zabudowań gospodarczych.

Wydziedziczenie

Artykul dodany: Niedziela, 19 listopada 2017
Wydziedziczenie W powszechnej opinii społecznej "wydziedziczenie" potocznie rozumiane jest jako pozbawienie potencjalnych spadkobierców ustawowych udziału w spadku. W rzeczywistości "wydziedziczenie" sensu stricto w rozumieniu przepisów prawa spadkowego jest pozbawieniem spadkobierców ustawowych prawa do zachowku, a nie tylko samego prawa do dziedziczenia. Z kolei pozbawienie samego prawa do spadku jest wyłączeniem dziedziczenia, co ma charakter węższy, aniżeli wydziedziczenie, które obejmuje swoim zakresem wyłącznie dziedziczenia i pozbawienie zachowku jednocześnie.

Obrona konieczna w prawie karnym

Artykul dodany: Poniedziałek, 23 października 2017
Obrona konieczna w prawie karnym Obrona konieczna jest instytucją prawa karnego uregulowaną w art. 25 k.k., stanowiącą okoliczność wyłączająca bezprawność czynu. Oznacza to, że działanie w ramach obrony koniecznej, nawet jeśli wywołuje skutki przestępstwa, to w rzeczywistości jednak przestępstwem nie jest. Innymi słowy, obrona konieczna jest zachowaniem polegającym na bronieniu prawa przed bezprawiem, co w konsekwencji wyłącza odpowiedzialność karną.

Separacja i jej skutki

Artykul dodany: Poniedziałek, 9 października 2017
Separacja i jej skutki Separacja jest stanem prawnym zbliżonym do rozwodu, chociaż sporo się od niego różni. Przede wszystkim separacja nie powoduje ustania małżeństwa (małżeństwo nadal trwa), a jedynie ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Od daty uprawomocnienia się orzeczenia separacji każdy z małżonków ma swój majątek osobisty. Separacja różni się od rozwodu także innymi przesłankami jej orzekania.

Czy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.?

Artykul dodany: Poniedziałek, 25 września 2017
Czy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.? W opinii społecznej panuje powszechne przekonanie, że wspólnicy, którzy zawiązują spółkę z o.o. także ponoszą swoim prywatnym majątkiem odpowiedzialność za zobowiązania tejże spółki wobec osób trzecich. Otóż, powyższe przekonanie okazuje się całkowicie nieprawdziwe. W świetle obowiązujących przepisów, wspólnik nigdy nie odpowiada swoim osobistym majątkiem za zobowiązania spółki z o.o. względem innych podmiotów. Podstawowym właśnie celem założenia spółki z o.o. jest to, aby oddzielić odpowiedzialność i majątek wspólnika od odpowiedzialności i majątku spółki. Taka właśnie konstrukcja spółki powoduje, że jest to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, którą jako prawnik także popieram i rekomenduję klientom jej założenie.

Umowa pożyczki - praktyczne aspekty

Artykul dodany: Poniedziałek, 11 września 2017
Umowa pożyczki - praktyczne aspekty Jedną z najczęściej zawieranych w naszym społeczeństwie umów jest niewątpliwie umowa pożyczki. Stronami takiej umowy (pożyczkodawca i pożyczkobiorca) mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, konsumenci, przedsiębiorcy. Innymi słowy, umowę pożyczki może zawrzeć każdy podmiot, który ma zdolność do czynności prawnych.

Podwyższenie/obniżenie alimentów

Artykul dodany: Wtorek, 29 sierpnia 2017
Podwyższenie/obniżenie alimentów Z treścią poprzedniego artykułu dotyczącego obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka łączy się bezpośrednio tematyka związana z prawnymi warunkami podwyższenia lub obniżenia alimentów. Jeżeli bowiem jeden z rodziców uzyska wyrok zasądzający alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, to z mojej praktyki prawniczej mogę stwierdzić, że po upływie dłuższego okresu czasu rodzice niemalże na pewno będą podejmowali próbę podwyższenia lub obniżenia alimentów.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka

Artykul dodany: Niedziela, 13 sierpnia 2017
Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka Jedną z najczęściej inicjowanych spraw w Sądach Rejonowych Wydziałach Rodzinnych jest niewątpliwie sprawa o zapłatę alimentów. W takim postępowaniu jeden z rodziców dochodzi w imieniu małoletniego dziecka zapłaty tytułem świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców. Wysokość zasądzonych przez Sąd alimentów uzależniona jest od wielu aspektów prawnych, które w niniejszym artykule postaram się Państwu przybliżyć.

Testament i jego rodzaje

Artykul dodany: Poniedziałek, 7 sierpnia 2017
Testament i jego rodzaje Każda osoba może w drodze testamentu powołać do dziedziczenia inną osobę (chociażby niespokrewnioną, czy też niespowinowaconą) na wypadek swojej śmierci. W takim przypadku testament jest oświadczeniem woli testatora (przyszłego spadkodawcy), w którym to oświadczeniu testator rozrządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Osoba/osoby wskazane w testamencie stają się spadkobiercami z chwilą śmierci spadkodawcy, który pozostawił testament. W jednym testamencie może być zawarte oświadczenie woli tylko jednego testatora.

Zakres wyroku rozwodowego i skutki rozwodu

Artykul dodany: Poniedziałek, 31 lipca 2017
Zakres wyroku rozwodowego i skutki rozwodu W nawiązaniu do poprzedniego artykułu dotyczącego przesłanek rozwodu, w niniejszym opracowaniu przybliżę w tym zakresie tematykę uzupełniającą - związaną z zakresem orzekania w sprawach rozwodowych oraz skutkami prawnymi jakie wywołuje rozwód.

Porady prawne: Przesłanki rozwodu

Artykul dodany: Sobota, 22 lipca 2017
Porady prawne: Przesłanki rozwodu Niewątpliwie rozwód jest bardzo popularnym zjawiskiem w społeczeństwie oraz instytucją prawną, która skutkuje ustaniem małżeństwa za życia małżonków. W związku z coraz większą ilością spraw rozwodowych, które trafiają do Sądów poniżej przybliżę aspekty prawne związane z rozwodem, poczynając w pierwszej kolejności od jego przesłanek.

« poprzednia 1 następna »REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru
Wydarzenia
Losowa fotografia

Losowe fotografie

MOJE-GNIEZNO.PL
Właściciel: Andrzej Bukowski
ul. Budowlanych 15a/14
62-200 Gniezno
Numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism:
RPR 2844
tel.kom.: +48 603 536 506
e-mail:
redakcja@moje-gniezno.pl
Copyright © 2018 Moje Gniezno