moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Co z "Dziekanką"?

Poniedziałek, 10 września 2012
  • Co z

Po artykule "Są przywiązywani do łóżek. Sami muszą sprzątać szpital", który ukazał się w Gazecie Wyborczej zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z zapytaniem prasowym dotyczącym zarządzania szpitalem. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy pozostawiamy do oceny czytelników.

Praktycznie wszyscy, którzy przeczytali artykuł w Gazecie Wyborczej na temat Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie byli oburzeni tym, co dzieje się w tej placówce. Artykuł można przeczytać >>tutaj<<.
Postanowiliśmy zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z następującym zapytaniem prasowym:
  • Czy po artykule w Gazecie Wyborczej i kontroli Rzecznika Praw Pacjenta planowane są zmiany na stanowisku dyrektora szpitala Dziekanka w Gnieźnie? Czy dalej planowane jest powierzenie funkcji dotychczasowej dyrekcji bez konkursu?
  • Kiedy był ostatni konkurs na stanowisko dyrektora tego szpitala?
  • Od kiedy dotychczasowa pani dyrektor posiada uprawnienia emerytalne?

W odpowiedzi otrzymaliśmy:

Nie są planowane zmiany na stanowisku dyrektora SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła informacji o  rażącym naruszaniu praw pacjenta i warunkach leczenia w szpitalu. Potwierdziły się  zarzuty odnośnie nieprawidłowości formalnych w prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz niedociągnięć w prowadzeniu szkoleń BHP. Sytuacja w szpitalu podlega stałemu nadzorowi Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Informacje prasowe nie stanowią podstawy do podejmowania rozstrzygnięć przez Departament, są to materiały pomocnicze.
Departament Zdrowia  oraz Pan Wicemarszałek Leszek Wojtasiak wysoko oceniają pracę Pani dyrektor Barbary Trafarskiej.
W pozostałym zakresie przedstawionych pytań, podtrzymywane jest  stanowisko wyrażone w dniu 6.10.2011 roku, zaakceptowane przez Pana Wicemarszałka, a kierowane do Pana Redaktora. Odpowiedź obejmowała stanowisko UMWW, w którym nie przewidywano zmiany na stanowisku dyrektora oraz przeprowadzenia konkursu.
Uprawnienia emerytalne pani B. Trafarska nabyła w październiku 2010 roku.
Z poważaniem
Biuro Prasowe UMWW

Jak zaznaczył Rzecznik Prasowy UMWW, w październiku 2010 roku zwróciliśmy się z zapytaniem prasowym. Poniżej zapytanie i odpowiedź z października 2010r.:

Zapytanie prasowe:

  • Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu opinii publicznej zwracam się z uprzejmym zapytaniem: kiedy Marszałek Województwa Wielkopolskiego zamierza ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie?
  • W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez Panią Dyrektor szpitala (w październiku 2010 r.) zapytuję, czy planowane jest przedłużenie umowy z pominięciem trybu konkursowego, czy można spodziewać się ogłoszenia postępowania i wyboru nowego kierownika tej placówki?
  • Czy Zarząd Województwa Wielkopolskiego przygotowuje szpital „Dziekanka” w Gnieźnie do komercjalizacji, czy zamierza prowadzić go w dotychczasowej formie organizacyjnej?

Odpowiedź:

Nowa ustawa o działalności leczniczej wprowadziła, odmiennie od poprzednio obowiązującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, obowiązek przeprowadzenia konkursu także na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Jednakże w związku z tym, że przepisy przejściowe ustawy o działalności leczniczej stanowią, że kierownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dotyczy kierowników, z którymi nawiązano stosunek pracy za rządów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) stają się z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej kierownikami podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami oraz w związku z tym, iż nie przewiduje się odwołania pani Barbary Trafarskiej - dotychczasowego Dyrektora Szpitala z funkcji kierownika SP ZOZ-u nie ma obecnie potrzeby przeprowadzania konkursu na nowego kierownika jednostki.
Aktualnie nie planuje się także komercjalizacji Szpitala i zamierza się prowadzić go w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Z poważaniem
Biuro Prasowe UMWW