moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Koszty odzyskania należności przez przedsiębiorców.

Piątek, 17 lipca 2020
  • Koszty odzyskania należności przez przedsiębiorców.

W sytuacji gdy, jeden przedsiębiorca zalega z płatnościami wobec drugiego przedsiębiorcy, to za każde opóźnienie wierzyciel ma możliwość obciążenia dłużnika dodatkowymi kosztami.

Dodatkowe obciążenia związane z nieterminową płatnością można podzielić na 3 grupy:
  1. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności.
  2. Odsetki ustawowe za opóźnienie.
  3. Koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego, jeżeli sprawa o zapłatę zostanie skierowana do Sądu.

Wraz z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadzono zróżnicowanie kwoty rekompensaty w zależność od wysokości dochodzonego świadczenia, bowiem zmiana wyróżnia 3 pułapy. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 10 ust. 1 omawianej ustawy, Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:
  • 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  • 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Powyższej rekompensaty można żądać nawet wtedy, gdy dłużnik opóźnił się z płatnością nawet o jeden dzień. Nadto nowelizacja omawianej ustawy zakłada, że roszczenie o rekompensatę nie może być zbyte, co oznacza, że nie może ono być przedmiotem cesji, czy sprzedaży. Wskazać należy, że opisane powyżej regulacje dotyczą transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są przedsiębiorcy, co oznacza, że powyższe działania nie mają zastosowania do stosunku prawnego, w którym jedną ze stron jest konsument.

Za każdym razem, kiedy dłużnik opóźnia się z płatnościami w związku z zawartą umową, wierzyciel uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, właśnie w takich transakcjach - z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny - wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli wierzyciel spełnił swoje świadczenie oraz nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie bądź na fakturze.

Jeżeli wierzyciel wystąpi z pozwem o zapłatę, zanim dłużnik zapłaci swoje zobowiązanie, wówczas Sąd obciąży dłużnika kosztami opłaty sądowej, a także kosztami wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy), co będzie dla dłużnika dodatkowym kosztem. 

Kontakt: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak