moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Miasto Gniezno straciło blok po GTBS-ie na rzecz Skarbu Państwa! Kto zawinił?

Poniedziałek, 5 sierpnia 2019
  • Miasto Gniezno straciło blok po GTBS-ie na rzecz Skarbu Państwa! Kto zawinił?

Miasto Gniezno straciło blok przy ul. Liliowej po Gnieźnieńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego (GTBS Sp. z o.o.). Nieruchomość nieodpłatnie przejął Skarb Państwa, ponieważ nie spieniężono majątku Spółki. W ten sposób Starostwo Powiatowe (zarządzające mieniem Skarbu Państwa) zyskało majątek wart co najmniej kilka milionów złotych.

Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Gniezna z zapytaniem prasowym. Poniżej odpowiedź, którą otrzymaliśmy:
1 lipca 2019 roku uprawomocniła się decyzja o wykreśleniu TBS-u z KRS-u. Tym samym mienie (blok wraz z działką) przeszły na rzecz Skarbu Państwa (w zarządzanie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie).

Co było powodem wykreślenia TBS-u z KRS-u? Jakie błędy formalne zostały popełnione, które skutkowały taką decyzją?
Uchwałą nr XXXVI/372/2017 z 29 marca 2017 roku Rada Miasta Gniezna wyraziła zgodę na rozwiązanie spółki działającej pod nazwą „Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” sp. z o.o. (w skrócie GTBS sp. z o.o.). W konsekwencji spółka ta została postawiona w stan likwidacji, a następnie, po postępowaniu likwidacyjnym, wykreślona z rejestru KRS. Wykreślenie ww. spółki nastąpiło na wniosek likwidatora spółki, zatem nie zostały popełnione żadne „błędy formalne”. Sąd rejestrowy dokonał wykreślenia z rejestru KRS zgodnie z treścią wniosku.

Jaka jest szacowana wartość utraconej nieruchomości?

Nieruchomości likwidowanej spółki GTBS sp. z o.o. przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa jako mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie. Jako, że skutek nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa następuje z mocy prawa, nieruchomości nie podlegały oszacowaniu na potrzeby  przejścia na własność Skarbu Państwa.

Czy Miasto Gniezno ma w planach podjąć działania mające na celu odzyskanie nieruchomości? Jeżeli tak, to jakie?
Miasto Gniezno podejmuje działania prawne w celu pozyskania nieruchomości, która przeszła na własność Skarbu Państwa z mocy prawa. Stosowny wniosek w tej sprawie został złożony do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego jako organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami.

Kto pobierał czynsze od lokatorów bloku za okres od momentu wykreślenia TBS-u z KRS-u do chwili obecnej?
Administrowaniem blokiem spółki GTBS sp. z o.o. zajmuje się spółka URBIS sp. z o.o. Spółka ta pobiera czynsze od mieszkańców i z tych środków wykonuje na bieżąco wszystkie naprawy, remonty oraz inne  działania przewidziane dla administratora budynku.
Urząd Miasta Gniezna

Jak można było się spodziewać, Miasto nie przyznaje się do błędu. PR-owcy prezydenta dyplomatycznie próbują wybrnąć z sytuacji. Wytłumaczmy może, w którym momencie został on popełniony. Likwidator powinien zarządzić mieniem Spółki w taki sposób (upłynnić lub spieniężyć), aby w momencie wykreślenia jej z KRS-u nie posiadała żadnego mienia. Jasno określają to przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych. Popełniono więc błąd, który skutkował przejęciem nieruchomości przez Skarb Państwa. Mieniem Skarbu Państwa zarządza Starostwo Powiatowe. Jakby tego było mało, czynsze za najem lokali były pobierane przez Spółkę Urbis i wpływały na jej konto, chociaż powinny być przekazywane do starostwa. Starosta ma więc roszczenie do Spółki Urbis z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że powiat wystąpi o zwrot nienależycie pobranych świadczeń.

Poprosiliśmy także Starostwo Powiatowe o komentarz w tej sprawie. Poniżej odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie prasowe z dnia 23 lipca 2019 roku dot. wykreślenie TBS-u, informuję, iż Skarb Państwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomość położoną przy ul. Liliowej 1 w Gnieźnie w związku z wykreśleniem z KRS podmiotu: Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z.o.o.

Przedmiotowe wykreślenie nastąpiło 24 lutego 2018 roku, o czym Starosta dowiedział się dopiero w lutym 2019 roku, kiedy to Prezydent Miasta Gniezna wniósł, aby Skarb Państwa zrzekł się nieruchomości przy ul. Liliowej na rzecz Miasta Gniezna.

W związku z powyższym zgodnie z art. 25e ust. 10 ustawy o KRS Starosta Gnieźnieński wydał decyzję o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa przedmiotowej nieruchomości w dniu 14.06.2019 r., która uprawomocniła się 1.07.2019 r.

Cały przebieg postępowania wyjaśniającego ujęty jest w uzasadnieniu decyzji (załącznik).
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Starostwo nie ma zamiaru oddawać nieruchomości nabytej zgodnie z prawem. Błąd został popełniony na etapie likwidacji Spółki GTBS. Nieodpłatne nabycie ma duże znaczenie dla starostwa, które, jak wiadomo, znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej.

Ponadto, jak udało nam się ustalić, Spółka Urbis ma w umowie z miastem budynek przy ul. Liliowej w zarządzaniu. Czynsze idą więc na konto Miasta, a nie Urbisu. Z wpłat najemców miasto płaci Urbisowi zgodnie z umową wynagrodzenie za metr kwadratowy budynku. Obecny wiceprezes Urbisu wcześniej był likwidatorem GTBS'u. Ponadto Miasto Gniezno ogłosiło przetarg na zarządzanie budynkiem przy ul. Liliowej od 1 stycznia 2020 roku chociaż ma świadomość, że nie jest już jego właścicielem.
 
tekst: Andrzej Bukowski
foto: Andrzej Bukowski