moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Stabilne ceny energii - Enea przypomina o możliwości złożenia oświadczenia przez uprawnione samorządy oraz mikro i małe przedsiębiorstwa

Piątek, 26 lipca 2019
  • Stabilne ceny energii - Enea przypomina o możliwości złożenia oświadczenia przez uprawnione samorządy oraz mikro i małe przedsiębiorstwa

1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Z końcem czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja tej Ustawy. Do 29 lipca br. wszyscy uprawnieni w tym m.in. jednostki samorządowe, a także mikro i małe przedsiębiorstwa mają czas na złożenie tzw. oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii na poziomie 2018 roku. Oświadczenia można także wysyłać pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Klienci biznesowi
Zgodnie  z ostatnią nowelizacją Ustawy za pierwsze półrocze 2019 roku wszyscy klienci biznesowi będą rozliczani po cenach określonych zapisami Ustawy i aktów wykonawczych, które zostały wydane do Ustawy. 

Podmioty takie jak szpitale, jednostki sektora finansów publicznych w tym również samorządy oraz mikro i małe przedsiębiorstwa aby uzyskać ceny zgodne z Ustawą muszą złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć do 29 lipca w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Dokument można także wysłać pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowym aspektem związanym z Ustawą jest określenie cen w sytuacji m.in. zmiany sprzedawcy. W przypadku gdy jakakolwiek firma, czy jednostka samorządu terytorialnego była klientem Enei, a obecnie przeszła do innego sprzedawcy, a potrzebuje duplikatu faktury, to może zwrócić się do Enei o wydanie duplikatu faktury obejmującej dzień 30 czerwca 2019 roku. O tym jak dokładnie należy to zrobić można dowiedzieć się u sprzedawcy energii. Jeżeli byliście Państwo 30 czerwca 2018 roku klientami Enei, a obecnie potrzebujecie duplikat dla nowego sprzedawcy to możecie złożyć wniosek o jego wydanie  korzystając z dostępnego na stronie https://www.enea.pl/pl/dlafirmy/ustawa-firma formularza lub we wszystkich Biurach Obsługi Klienta Enei i za pośrednictwem naszej infolinii 611 111 111  - powiedział Piotr Ludwiczak, przedstawiciel firmy Enea.

Wszelkie informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej www.enea.pl. Warto zatem sprawdzić czy nasza firma spełnia określone warunki i może ubiegać się o pozostawienie w II półroczu 2019 r. dotychczas obowiązujących cen. Sprzedawca energii zapewnia, że jest przygotowany do realizacji Ustawy i systematycznie wdraża jej postanowienia. Enea udzieli wszelkich informacji swoim klientom w tym zakresie. Enea prowadzi intensywne prace w związku z wdrożeniem nowelizacji Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przypominamy naszym klientom - małym przedsiębiorcom i samorządom o możliwości przekazania oświadczenia do 29 lipca, dzięki temu ich ceny za energię elektryczną będą mogły pozostać na stabilnym poziomie z 30 czerwca 2018 roku - powiedział Piotr Ludwiczak, przedstawiciel firmy Enea.

Klienci indywidualni
Enea informuje, że zgodnie z Ustawą od 1 stycznia 2019 r. w rozliczeniach stosowane są dotychczasowe ceny energii elektrycznej obowiązujące w 2018 r., zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie „Taryfy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G” lub cenniki stosowane 30 czerwca 2018 r.

Obniżeniu uległa również wysokość stawki opłaty przejściowej stanowiącej element opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej. Dodatkowo w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej w 2019 roku pojawił się składnik opłaty kogeneracyjnej co z kolei wynika z Ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Wprowadzenie do rozliczeń zmian wynikających ze wszystkich trzech ustaw nie wymaga żadnych działań ze strony klientów indywidualnych, czyli gospodarstw domowych w przypadku, gdy mieli oni  30 czerwca 2018 r. zawartą umowę z Eneą.

Jeżeli natomiast w tym terminie klienci kupowali energię elektryczną od innego sprzedawcy niż Enea, to konieczne będzie przekazanie na wezwanie sprzedawcy stosownej informacji wraz z duplikatem faktury. Będzie to stanowić podstawę do określenia dzięki rozporządzeniu cen jakie powinny być stosowane w roku 2019.