moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Władza rodzicielska a ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wtorek, 18 września 2018
  • Władza rodzicielska a ustalenie kontaktów z dzieckiem

W sprawach rodzinnych często dochodzi do mylnego utożsamiania pojęć władzy rodzicielskiej z kontaktami rodzica z dzieckiem. W rzeczywistości są to dwie odmienne kwestie prawne, których nie należy ze sobą mylić. Władza rodzicielska jest całokształtem obowiązków i uprawnień rodziców względem małoletniego dziecka w celu zapewnienia opieki nad jego osobą oraz jego majątkiem. Z kolei kontakty rodzica z dzieckiem dotyczą sposobów spotkań i osobistej styczności między nimi.

Władza rodzicielska przysługuje co do zasady obojgu rodzicom. Sytuacja ta może się jednak inaczej ukształtować, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu. W takim przypadku sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia (art. 107 § 1 k.r.o.).
 
Jeżeli pomiędzy rodzicami żyjącymi w rozłączeniu nie ma porozumienia co do pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia (art. 107 § 2 k.r.o.).

Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem jest kwestią niezależną od władzy rodzicielskiej. Zgodnie bowiem z treścią art. 113 § 1 k.r.o., niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W ramach kontaktów z dzieckiem rodzic ma prawo przebywać z nim, w tym odwiedzać go w miejscu zamieszkania, zabierać poza miejsce stałego pobytu, rozmawiać przez telefon oraz  komunikować się za pomocą Internetu. Ostateczny sposób kontaktów ustala sąd. W orzeczeniu sądu wskazany jest konkretny sposób kontaktów, terminy oraz godziny, aby zapobiec dalszym nieporozumieniom rodziców w tym zakresie.   

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego dobro dziecka (m.in. gdy w rodzinie dochodziło do przemocy) rodzic sprawujący codzienną opiekę nad dzieckiem może złożyć wniosek o ograniczenie kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem i orzeczenie o kontaktach np. wyłącznie w miejscu jego zamieszkania, w obecności kuratora sądowego itp. (art. 1132 § 2 k.r.o.). Ponadto, jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania (art. 1133 k.r.o.). 

Należy pamiętać, iż prawo do kontaktów z dzieckiem ma również ten rodzic, którego władza rodzicielska została ograniczona, albo który został pozbawiony tej władzy. Ostateczną decyzję jednak o kontaktach z dzieckiem takiego rodzica podejmie sąd, badając z jakich przyczyn doszło do pozbawienia, bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej i czy z uwagi na dobro dziecka rodzic ten powinien mieć kontakt z dzieckiem.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak