moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Aktualności Straży Miejskiej

Czwartek, 27 marca 2014
  • Aktualności Straży Miejskiej

W ostatnim czasie kontrole Straży Miejskiej dotyczące przyłączeń kanalizacyjnych ujawniły kolejne przypadki nielegalnego pozbywania się zawartości szamb. Na jednym z gnieźnieńskich osiedli rura odprowadzająca nadmiar nieczystości była wyprowadzona poza teren posesji. Strażników zaniepokoił charakterystyczny, nieprzyjemny zapach, który wyczuli podczas obchodu osiedla. Szczegółowa lustracja terenu przeprowadzona przez funkcjonariuszy potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia. Znaleziono rurę, z której spływały nieczystości z szamba jednej z posesji. W powyższej sprawie podjęto stosowne decyzje zgodnie z Ustawa o Utrzymaniu Czystości.

Straż Miejska przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości, które określone są w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Gniezna.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 16. 1. Obowiązki w zakresie podpisania umów:
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych stałych.
Dokumentem potwierdzającym opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadników oczyszczalni przydomowej będą rachunki i faktury VAT wystawiane przez uprawnionego przedsiębiorcę zgodnie z oddzielną uchwałą.
Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat.
2. Na terenie miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi lub w urządzeniach, które nie uzyskały wymaganego zezwolenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) poza następującymi rodzajami odpadów: papier i tektura, drewno, opakowania z drewna, opakowania z papieru i tektury, odpady z kory i korka, trociny i ścinki drewna, które mogą być przekształcane termicznie w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania oraz kuchniach i piecach;
zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
indywidualnego wywożenia i składowania odpadów stałych oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe;
wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.
§ 17. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych stałych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:
  1. co siedem dni dla budynków wielorodzinnych
  2. co czternaście dni dla budynków jednorodzinnych
  3. co siedem dni dla placówek handlowych
  4. co czternaście dni dla przedsiębiorców.
§ 18. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych stałych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
w strefie śródmiejskiej w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, w pozostałym okresie nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu;
w mieście poza strefą śródmiejską - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów;
właściciele wolnostojących punktów handlowych i usługowych są zobowiązani do usuwania odpadów codziennie;
organizatorzy imprez o charakterze publicznym zobowiązani są do usuwania odpadów i opróżniania przenośnych toalet w trakcie trwania i niezwłocznie po zakończeniu imprezy - nie dopuszczając do przepełnienia tych urządzeń.
§ 19. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu - przynajmniej raz na dwa miesiące.
§ 20. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
§ 21. Częstotliwość usuwania odpadów z selektywnej zbiórki powinna być dostosowana do ilości nagromadzonych odpadów.
§22. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych przez uprawnionego przedsiębiorcę z wyznaczonych miejsc winno się odbywać w terminach przewidzianym harmonogramem, przynajmniej 2 razy w ciągu roku.

W mieście widać wiosnę

Strażnicy Miejscy w ostatnim czasie skupili się na porządkach w centrum i jego okolicach, a także na terenach oddalonych od ścisłego centrum. Przeprowadzono wizje lokalne terenów zielonych, terenów miejskich, a także przeprowadzono wiele rozmów dotyczących utrzymania porządków na terenach prywatnych. Efektem przeprowadzonych kontroli było wywiezienie wielu kontenerów ze śmieciami wielkogabarytowymi (tapczany, telewizory, meble, sprzęt AGD etc.) oraz uprzątnięcie wielu terenów miejskich i prywatnych. Na tym rola Straży Miejskiej się nie kończy i przeprowadzane będą dalsze kontrole.
Straż Miejska

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Nielegalne składowisko w Mnichowie! WIOŚ kontroluje i nakłada kary, Urząd Gminy Gniezno milczy Jeszcze przed rokiem 2015 w Mnichowie powstało dzikie składowisko żwiru, ziemi, gruzu, tłucznia, drzewa... Wtorek, 19 maja 2020
16-latek pobity przez grupę mężczyzn! Sportowiec musiał przerwać treningi We wtorek, 28 kwietnia, ok. godz. 17.00 na ul. Zamiejskiej w Gnieźnie doszło do pobicia 16-letniego... Wtorek, 5 maja 2020
Pracowity weekend Wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego Okres długiego weekendu był czasem intensywnej pracy patroli z Wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego.... Wtorek, 5 maja 2020
Dzielnicowy z Czerniejewa realizuje zadanie priorytetowe Dzielnicowy rejonu nr I gmina Czerniejewo informuje o wdrożeniu "Planu Działania Priorytetowego" w miejscowości... Wtorek, 5 maja 2020