moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Próba samobójcza w centrum. Młody mężczyzna skoczył z dachu! (aktualizacja)

Piątek, 25 października 2013
 • Próba samobójcza w centrum. Młody mężczyzna skoczył z dachu! (aktualizacja)

Wczoraj przed godziną 21.00 w oknie jednej z kamienic przy ul. Sienkiewicza pojawił się młody mężczyzna, który groził, że za chwilę skoczy. Na miejscu błyskawicznie pojawiła się Policja i Pogotowie Ratunkowe. Po chwili obecni byli również strażacy, którzy rozstawili poduszkę pneumatyczną.

Z relacji świadków udało nam się ustalić, że młody mężczyzna to gnieźnianin. Chłopak pokłócił się z rodziną. Świadkowie relacjonują, że wyrzucił przez okno telewizor oraz szafę, a wcześniej doszło do rękoczynu wśród członków rodziny.
Mężczyzna to 20-letni gnieźniani - mówi asp. Anna Osińska, oficer prasowy KPP w Gnieźnie. Kiedy na miejsce zdarzenia przybyli policjanci, mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i odmówił wpuszczenia funkcjonariuszy oraz ratowników medycznych. Strażacy rozłożyli wówczas poduszkę pneumatyczną na chodniku na ul. Sienkiewicza. Mężczyzna przemieścił się jednak na dach, którym przeszedł na drugą stronę kamienicy.
Przybyłe na miejsce służby zamknęły ulice Sienkiewicza oraz Chrobrego. Strażacy rozstawili pod oknem poduszkę pneumatyczną. Mężczyzna przeszedł jednak na dach kamienicy znajdujący się w wewnętrznej części podwórza. Tam przez dłuższy czas chodził po krawędzi wyzywając znajdujących się na dole funkcjonariuszy. Służby ratunkowe nie mogły się do niego zbliżyć. Niestety ok. godz. 21.30 mężczyzna skoczył na niższy, przeszklony dach kamienicy. Natychmiastowo podjęto reanimację. Mężczyznę przewieziono do szpitala. Przez Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie zostaliśmy powiadomieni, że mężczyzna żyje. Jego stan jest bardzo ciężki.
Pogotowie Ratunkowe zabrało również matkę mężczyzny, która została przez niego pobita. Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wezwano negocjatora oraz psychologa. Niestety nie zdążyli oni porozmawiać z 20-latkiem. Mediacje prowadzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
Mężczyzna próbował już wcześniej popełnić samobójstwo. 21 sierpnia br. policjantom udało się go jednak wciągnąć na balkon. Wiećej informacji o poprzedniej próbie samobójczej można przeczytać tutaj.
 
(Buk)

Napisz komentarz

Komentarze(11)

 • 29.10.2013 20:45  Odpowiedz na komentarz

  żyje! napewno ich stamtad wywalą!kto pozwoli na taki cyrk w centrum miasta? TAM SIĘ WSZYSCY KWALIFIKUJĄ DO LECZENIA!

 • 29.10.2013 10:34  Odpowiedz na komentarz

  czy on żyje bo różne wersje chodzą istna patologia z tego co od sąsiadów słychac

 • Podpowiedź dla Rodziny
  Ubezwłasnowolnienie
  CZYM JEST ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH?
  Zdolność do czynności prawnych to możność nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego własnym działaniem i we własnym imieniu. Oznacza to, że osoba mająca zdolność do czynności prawnych może swym własnym działaniem nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania.
  Przyjmuje się, że osoba fizyczna może:
  ? korzystać z pełnej, nieograniczonej zdolności do czynności prawnych,
  ? mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  ? być całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych.
  UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE
  Pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna może utracić tylko w wyniku ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może ono zostać orzeczone w stosunku do osoby pełnoletniej, jak i nie mającej ukończonych lat osiemnastu, ale mającej ukończonych lat trzynaście.
  Art. 13 par. l kc określa, że do ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby w wieku powyżej lat trzynastu, może dojść tylko wtedy, gdy są spełnione w chwili orzekania o ubezwłasnowolnieniu dwie przesłanki, a mianowicie:
  ? osoba, której dotyczy postępowanie jest chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo lub też dotknięta innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, w szczególności pijaństwem lub narkomanią,
  ? wskutek tej choroby nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.
  Inna ułomność osoby, niezależnie od tego co jest jej przyczyną, nie daje podstaw do ubezwłasnowolnienia.
  Sąd Okręgowy po uprawomocnieniu się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym przesyła odpis postanowienia do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego, właściwego dla miejsca zamieszkania uczestnika postępowania (osoby ubezwłasnowolnionej). Sąd opiekuńczy ustanawia dla niej przedstawiciela ustawowego - opiekuna. Dokonuje on w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej czynności prawnych.
  Czynności prawne dokonane przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych są nieważne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego np. zakupy. Taka umowa staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Wszelkich innych czynności prawnych dokonuje w imieniu osoby opiekun prawny.
  Niektórych czynności przedstawiciel ustawowy nie może jednak dokonać. Są nimi np.:
  ? sporządzenie i odwołanie testamentu,
  ? zawarcie małżeństwa.
  UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE
  Ograniczenie zdolności do czynności prawnych następuje przez ubezwłasnowolnienie częściowe. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo:
  1. z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych , w szczególności pijaństwa lub narkomanii,
  2. wskutek tej choroby potrzebna jest jej pomoc do prowadzenia swych spraw.
  Przyczyny z powodu których może dojść do ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego są takie same. I w jednym i w drugim wypadku orzeczenie ubezwłasnowolnienia może nastąpić tylko z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa i narkomanii. W obu tych przypadkach pijaństwo i narkomania wymienione zostały przykładowo, jako przyczyny mogące uzasadniać ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolnienie więc może wchodzić w grę także w wypadku, gdy do zaburzeń psychicznych dojdzie z innych przyczyn. Stan psychiczny osoby mającej zostać ubezwłasnowolnioną częściowo jest z reguły lepszy dlatego jest jej potrzebna jedynie pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby takiej opiekuńczy Sąd Rejonowy po przesłaniu postanowienia o ubezwłasnowolnieniu częściowym ustanawia przedstawiciela ustawowego - kuratora. Zgoda kuratora jest potrzebna do ważności czynności prawnych dokonanych przez osobę ubezwłasnowolnioną. Ważność zaś umowy, która została zawarta przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Osoba taka może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Ponadto bez zgody przedstawiciela może rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że Sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej. Także bez zgody może nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy ze zezwoleniem Sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać. Osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie może podejmować niektórych czynności np. nie może sporządzić i odwołać testamentu. Orzeczenie ubezwłasnowolnienia nie może nastąpić na czas określony. Obowiązuje ono aż do jego uchylenia (bądź też zmiany); Sąd może w razie poprawy stanu psychicznego zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe, a w razie pogorszenia się tego stanu - zmienić ubezwłasnowolnienie częściowe na całkowite.

  GDZIE I KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE?
  W sprawach o ubezwłasnowolnienie właściwy jest Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - Sąd miejsca jej pobytu. W okręgu częstochowskim o ubezwłasnowolnieniu orzeka Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Częstochowie.
  Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie:
  ? krewny w linii prostej (jednak krewni osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, nie mogą zgłaszać wniosku o wszczęcie postępowania jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego,
  ? małżonek,
  ? przedstawiciel ustawowy.
  Osoby nie należące do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, a widzące potrzebę ubezwłasnowolnienia np. dalszego krewnego lub obcej osoby potrzebującej pomocy mogą złożyć wniosek do prokuratora o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie.

  CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE?
  Wniosek powinien zawierać:
  ? zakres ubezwłasnowolnienia (częściowe lub całkowite),
  ? krótkie uzasadnienie przyczyn dla których wniosek został złożony,
  ? stan cywilny osoby, która ma być ubezwłasnowolniona (jeżeli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim, należy podać jego imię, nazwisko i adres).
  Do wniosku należy dołączyć:
  ? aktualne zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby,
  ? opłaty stałej 40 zł.
  ? odpis aktu urodzenia (USC) uczestnika postępowania, dla kobiet aktu małżeństwa,
  ? kserokopia dowodu osobistego uczestnika (uczestniczki) postępowania,
  ? odpis aktu cywilnego wskazujący stopień pokrewieństwa wnioskodawcy z uczestnikiem postępowania
  ? wskazać stan cywilny uczestnika postępowania,
  ? wskazać kandydata na kuratora dla uczestnika postępowania na czas trwania procesu (kuratorem nie może być wnioskodawca)
  ? wskazane jest podanie numeru telefonu wnioskodawcy celem ułatwienia kontaktu z biegłym.
  Wniosek i wszystkie załączniki składane są w:
  ? 4 egzemplarzach gdy uczestnik postępowania (osoba, która ma być ubezwłasnowolniona) jest stanu wolnego,
  ? 5 egzemplarzach gdy uczestnik postępowania pozostaje w związku małżeńskim, a małżonek nie jest osobą składającą wniosek.
  ILE KOSZTUJE SPRAWA O UBEZWŁASNOWOLNIENIE?
  ? opłata stała w wysokości 40 zł.,
  ? zaliczki na biegłego - ok. 500 zł.

  Opłaty można uiścić na poczcie na podany w wezwaniu numer konta lub w kasie Sądu Okręgowego każdorazowo podając numer sprawy, który również znajdziemy na wezwaniu.
  Wnioskodawca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych składając wniosek i oświadczenie o dochodach

 • 28.10.2013 17:17  Odpowiedz na komentarz

  Jego brat tez popelnil samobujstwo wiec cos w tym musi byc nie tak...

 • 27.10.2013 15:14  Odpowiedz na komentarz

  JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI RODZINY ZE STRONY OJCA TEGO CHŁOPAKA,WIEMY ŻE BARDZO CHCA POMÓDZ,MIAŁ ZAŁATWIONĄ TERAPIE PSYCHOLOGICZNĄ,ALEJEST PEŁNOLETNI I NIE WIELE MOGĄ ZROBIĆ.MATKA UTRUDNIA I BLOKUJE JAKĄKOLWIEK POMOC PSYCHOLOGICZNĄ.ZDJĘCIA MATKI RÓWNIEŻ WIDZIELIŚMY!?

 • 27.10.2013 14:25  Odpowiedz na komentarz

  Samotny mlody czlowiek. Wystarczy zobaczyc jego profil na f posluchac muzyki ile razy wolal pomocy. Profil matki ciekawe zdjecia/ Arczi badx silny po tej tagedi nie bedziesz sam.

 • 27.10.2013 14:14  Odpowiedz na komentarz

  BYŁEM W SZPITALU GDY PRZYWIEŻLI TEGO CHŁOPAKA-MATKI ZACHOWANIE BYŁO BYNAJMNIE ZASTANAWIAJĄCE,COŚ POD PATOLOGIE

 • k...a gdzie kurator,gdzie opieka,gdzie kontrole????????????? czym się trudni matka?handlem.....kto za ten incydent zapłaci?podatnicy!!!!!czyli również JA!!!!!!!!!!!

 • 27.10.2013 09:18  Odpowiedz na komentarz

  niech frunie do krainy wiecznych łowów....

 • 26.10.2013 21:46  Odpowiedz na komentarz

  Brak zainteresowania ze strony rodziców.

 • 25.10.2013 19:05  Odpowiedz na komentarz

  DO PRACY!WZIĄĆ SIĘ ZA COKOLWIEK

PODOBNE TEMATY
16-latek pobity przez grupę mężczyzn! Sportowiec musiał przerwać treningi We wtorek, 28 kwietnia, ok. godz. 17.00 na ul. Zamiejskiej w Gnieźnie doszło do pobicia 16-letniego... Wtorek, 5 maja 2020
Pracowity weekend Wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego Okres długiego weekendu był czasem intensywnej pracy patroli z Wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego.... Wtorek, 5 maja 2020
Dzielnicowy z Czerniejewa realizuje zadanie priorytetowe Dzielnicowy rejonu nr I gmina Czerniejewo informuje o wdrożeniu "Planu Działania Priorytetowego" w miejscowości... Wtorek, 5 maja 2020
Policjanci przechwycili 85 gramów amfetaminy. Podejrzany już usłyszał zarzuty Policjanci z Kłecka i z Gniezna zatrzymali 27-letniego mieszkańca powiatu gnieźnieńskiego, podejrzewanego... Wtorek, 5 maja 2020