Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Kampania "NIE dla CZADU"

Poniedziałek, 21 listopada 2011
 • Kampania

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, w związku z kampanią "NIE dla CZADU" przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności w trwającym sezonie grzewczym. W poprzednim sezonie jesienno - zimowym odnotowano w ewidencji około trzydziestu zdarzeń, w których prawdopodobną przyczyną był ulatniający się tlenek węgla zwany potocznie czadem. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla śmierć poniosła jedna osoba.

Czad jest szczególnie niebezpieczny z uwagi na to, że jest to gaz bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Powstaje w wyniku niecałkowitego spalania materiałów palnych w tym paliw (np. drewna, oleju, gazu, benzyny, węgla, ropy) z powodu niedostatecznej ilości tlenu potrzebnej do całkowitego spalania. Poprzez szczelne zamknięcie okien oraz niedostosowanie systemu wentylacji do zdarzeń z udziałem tlenku węgla najczęściej dochodzi w łazienkach wyposażonych w piece do podgrzewania wody. Również niedrożne przewody kominowe są przyczyną powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.
Aby uniknąć powstania zagrożenia można zakupić czujki dymu i tlenku węgla oraz zainstalować je w tej części domu gdzie znajdują się pomieszczenia sypialne.
Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależnie od stężenia objętościowego w powietrzu:
 • 100-200ppm (0,01% - 0,02%) - lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny
 • 400 ppm (0,04%) - silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia;
 • 800 ppm (0,08%)    - zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwała śpiączka; 
 • 1 600 ppm (0,16%) - silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach; zgon po dwóch godzinach
 • 3 200 ppm (0,32%) - intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach; zgon po 30 minutach;
 • 6 400 ppm (0,64%) - ból głowy i wymioty po 1-2 minutach; zgon w niecałe 20 minut;
 • 12 800 ppm (1.28%) - utrata przytomności po 2-3 wdechach; śmierć po 3 minutach.
W przypadku znalezienia osoby nieprzytomnej lub z zaburzeniami świadomości, u której podejrzewamy zatrucie tlenkiem węgla należy niezwłocznie podjąć następujące działania:
 • wyłączyć palnik gazu,
 • wynieść osobę zatrutą z pomieszczenia, w którym została znaleziona,
 • otworzyć okna i przewietrzyć pomieszczenie,
 • jeśli osoba zatruta jest nieprzytomna, ale oddycha samodzielnie, należy ułożyć ją w pozycji bezpiecznej,
 • chronić chorego przed wyziębieniem,
 • jak najszybciej wezwać fachową pomoc.
Poniżej przedstawiamy obowiązujące wymogi, dotyczące przeglądów i usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych. Zgodnie z §34.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz. 719; w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
W obiektach lub ich częściach, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami).
1. Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien:
 • być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów,
 • uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,
 • zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
 • zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, do których przylegają te przewody i kanały.
2. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest zobowiązany:
 • zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,
 • w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa
 • osób lub mienia - zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
 • systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
 • informować właściciela budynku o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych.
3. Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.
4. Po przeróbce lub wymianie przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne należy poddać kontroli.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 ze zm.), obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Ponadto ważne jest przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych:
 • Nie należy ustawiać elektrycznych i gazowych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, itp.) - zachować odległość minimum 0,5m.
 • Użytkowanie instalacji, urządzeń niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom jest zabronione.
 • Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych o zawartości gazu do 11kg każda.
 • Nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem.
 • Nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych w instalacje gazu ziemnego.
 • Nie należy gromadzić materiałów palnych w kotłowniach w pobliżu pieca na paliwo stałe, ponieważ wydostanie się iskier z pieca może spowodować ich zapalenie.

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Pacjent z raną brzucha zgłosił się do przychodni w Trzemesznie! Miał objawy sugerujące zakażenie koronawirusem! Dzisiaj ok. godz. 12.00 do przychodni Luxmed w Trzemesznie zgłosił się 45-letni mężczyzna, mieszkaniec... Czwartek, 2 kwietnia 2020
Pierwsze mandaty za łamanie nowych przepisów Policjanci wystawili pierwsze mandaty osobom, który nie stosowały się do nowych przepisów dotyczących... Środa, 1 kwietnia 2020
Uwaga! Utrudnienia w ruchu na ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym dla kierowców, które... Środa, 1 kwietnia 2020
Dachowanie w Czeluścinie! Kierująca była kompletnie pijana! We wtorek o godz. 18.35 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego w Czeluścinie... Środa, 1 kwietnia 2020