moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wtorek, 15 września 2020
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą rady gminy, która jest jawna, zatem każdy ma prawo wglądu do takiego planu oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów. Za pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego samorząd lokalny określa warunki zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym planem. Plan może obejmować cały obszar gminy lub jej część.

Plan miejscowy stanowi podstawę do wydawania decyzji administracyjnych, np. decyzji o pozwoleniu na budowę. Innymi słowy, z niego tak naprawdę wynika, co na danym terenie może zostać wybudowane, zanim strona złoży wniosek o decyzję.

Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i należy do zadań własnych gminy. Przysługujące gminie prawo władczego rozstrzygania o przeznaczeniu terenu pod określone funkcje (tzw. władztwo planistyczne) może być skutecznie zrealizowane jedynie w planie miejscowym, który został uchwalony przy zachowaniu określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasad i trybu sporządzania planu.

W planie miejscowym należy przede wszystkim określić:
  • szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz budowy
  • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-sadach zagospodarowania
  • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
  • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
  • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
  • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania tereny, w tym linie zab-udowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
  • zasady ochrony środowiska

Naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uch-wały rady gminy w całości lub części.

Rada gminy ma swobodę decydowania o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (poza nielicznymi przypadkami gdy istnieje obowiązek uchwalenia planu) i o obszarze objętym planem. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu i szczegółowych warunków zabudowy danej nieruchomości następuje na podstawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
 
Kontakt: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zrzeszającej często wielu wspólników posiadających odmienne... Poniedziałek, 5 października 2020
Rozdzielność majątkowa Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa wspólność majątkowa małżeńska.... Sobota, 22 sierpnia 2020
Masz kredyt we frankach? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i dowiedz się jak go unieważnić! Kancelaria Prawna Tomasz Święch zaprasza na spotkanie wszystkie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe... Wtorek, 18 sierpnia 2020
Koszty odzyskania należności przez przedsiębiorców. W sytuacji gdy, jeden przedsiębiorca zalega z płatnościami wobec drugiego przedsiębiorcy, to za każde... Piątek, 17 lipca 2020