moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Co to jest hipoteka?

Poniedziałek, 18 listopada 2019
  • Co to jest hipoteka?

W życiu codziennym często spotykamy się z określeniem ?hipoteka?, zwłaszcza w sytuacji zakupu nieruchomości, czy tez zaciągnięcia kredytu. Hipoteka jest ustanawiana przede wszystkim na nieru-chomości i ma na celu zabezpieczyć wierzytelność, czyli zwrot jakiegoś długu pieniężnego. Hipotekę wpisuje się do księgi wieczystej nieruchomości (do działu IV), z której wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń w sytuacji, gdy dłużnik nie spłaca swojego zobowiązania. Hipoteka nie jest samoistna, ponieważ zawsze jest połączona z wierzytelnością. Hipoteka jest wyrażana wyłącznie w pieniądzu, gdyż może zabezpieczać jedynie wierzytelności pieniężne.

Hipoteką można obciążyć: nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczoną hipoteką, użytkowanie wieczyste (wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, które stanowią własność użytkownika wieczystego) oraz część ułamkową nieruchomości.

W praktyce hipoteka oznacza, że wierzyciel może „spieniężyć” nieruchomość dłużnika, jeżeli dłużnik nie spłaca swojego długu, a dał zabezpieczenie zapłaty poprzez wpis hipoteki na swojej nieruchomości. Hipoteka wygasa w momencie, kiedy wygaśnie wierzytelność, która została zabezpieczona hipoteką. Innymi słowy, jeżeli dłużnik spłaci swój dług, to hipoteka wygasa i można ją wtedy wykreślić z księgi wieczystej nieruchomości.

Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości odbywa się zgodnie z przepisami o sprzedaży nieruchomości przez komornika w trybie postępowania egzekucyjnego. Podstawę prowadzenia egzekucji wszczętej przez wierzyciela hipotecznego stanowi tytuł wykonawczy, tj. tytuł egzekucyjny (np. wyrok) opatrzony w klauzulę wykonalności. Wierzyciel hipoteczny dysponujący tytułem wykonawczym może egzekwować wierzytelność zabezpieczoną hipoteką i uzyskać swoje środki pieniężne. Zazwyczaj pierwszym krokiem w toku prowadzonej egzekucji jest zajęcie nieruchomości, później (stosownie do sytuacji) następuje licytacja i sprzedaż nieruchomości, ostatnim zaś krokiem jest podział kwoty uzyskanej z przeprowadzonej egzekucji.

Istnienie hipoteki ustanowionej na nieruchomości nie jest przeszkodą ani do jej zbycia, ani do jej kupna. Natomiast warunki rynku nieruchomości powodują, że taka obciążona nieruchomość jest o wiele mniej atrakcyjna. Nabycie bowiem nieruchomości wraz z hipoteką powoduje, że jeżeli osoba sprzedająca nieruchomość nie spłaci swojego długu zabezpieczonego hipoteką względem osoby trzeciej, to kupujący może tę nieruchomość stracić, ponieważ osoba trzecia jest uprawniona do zaspokojenia swojego roszczenia właśnie z tej nieruchomości.

Kontakt: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

  • 19.11.2019 09:40  Odpowiedz na komentarz

    Jak jest w przypadku, Kiedy wartość nieruchomosci (zaBezpieczeNia) 3 krotnie pRzewyższa roszczenie ? Jak to wyglada z Zabezpieczeniem?

PODOBNE TEMATY
Koszty odzyskania należności przez przedsiębiorców. W sytuacji gdy, jeden przedsiębiorca zalega z płatnościami wobec drugiego przedsiębiorcy, to za każde... Piątek, 17 lipca 2020
Zadatek a zaliczka Praktyką jest, że przy zawieraniu przedwstępnych umów, zwłaszcza sprzedaży nieruchomości strony przekazują... Piątek, 19 czerwca 2020
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości polega na tym, że strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości... Poniedziałek, 25 maja 2020
Uznanie a ustalenie ojcostwa Uznanie ojcostwa w praktyce nie oznacza tego samego, co ustalenie ojcostwa. Uznanie polega na złożeniu... Poniedziałek, 4 maja 2020