moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Kim jest prokurent?

Poniedziałek, 6 maja 2019
  • Kim jest prokurent?

W obrocie gospodarczym coraz częściej pojawia się taki podmiot, jak prokurent. W niniejszym artykule odpowiem zatem na pytania kim jest prokurent, kto może nim zostać, a także do czego prokurent jest uprawniony?

Prokurent jest pełnomocnikiem danego przedsiębiorcy podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ustanowienie prokury wymaga spełnienia dwóch wymogów. Po pierwsze, prokura musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. Musi zatem istnieć dokument pisemny, który potwierdza jej udzielenie. Drugim etapem jest wpisanie prokury do CEIDG albo do rejestru KRS.

Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie można zatem ustanowić prokurentem osoby niepełnoletniej i ubezwłasnowolnionej (choćby częściowo). Prokurentem nie może być także inna osoba prawna (np. druga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Prokurent nie musi być prawnikiem, ani managerem. Ustawa nie przewiduje żadnych wymagań w kwestii wykształcenia i doświadczenia prokurenta.

Prokura obejmuje umocowanie prokurenta do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy czynności sądowych oraz pozasądowych związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem. Prokurent jest zatem uprawniony do występowania we wszystkich stosunkach prawnych, które polegają na składaniu stosownych oświadczeń, ujawnianiu stanowiska przedsiębiorcy na zewnątrz oraz dokonywaniu wszelkich innych czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu. Z zakresu prokury wyłączone są jedynie następujące czynności: zbycie lub oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, zbycie lub obciążanie nieruchomości. Nie wyklucza to jednak możliwości udzielenia prokurentowi oddzielnego pełnomocnictwa do tych czynności w odpowiedniej formie. Prokurent jest pełnomocnikiem, co oznacza, że czynność prawna dokonana przez niego w granicach umocowania pociąga ze sobą skutki bezpośrednio dla mocodawcy - przedsiębiorcy (art. 95 § 2 k.c.).

W zależności od uprawnień prokurenta możemy wyróżnić następujące rodzaje prokury:
  • prokurę samoistną - prokurent działa sam, jego prace nie są przez nikogo zatwierdzane,
  • prokurę łączną - prokurent działa wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej,
  • prokurę oddziałową - prokurent jest upoważniony do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prokurenta powołuje zarząd. Zgodę na powołanie prokurenta muszą wyrazić wszyscy członkowie zarządu, co oznacza, że zgoda musi być jednomyślna. Innymi słowy, to zarząd spółki decyduje, czy dana osoba spełnia  określone kryteria niezbędne do wykonywania funkcji prokurenta. Należy nadmienić, że zakres działania prokurenta jest taki sam jak zakres działania członka zarządu (poza wyjątkami przedstawionymi wyżej). Prokurent nie ma natomiast kompetencji do podejmowania czynności w zakresie stosunków wewnętrznych przedsiębiorcy.

Prokura może być w każdym czasie odwołana. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG albo z rejestru przedsiębiorców KRS, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Prokura wygasa także ze śmiercią prokurenta. Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zgłoszenia nie tylko faktu udzielenia prokury, ale także jej wygaśnięcia.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(2)

  • 06.05.2019 20:36  Odpowiedz na komentarz

    Do usług notarialnych przy zakładaniu spółki polecam Panią Notariusz Dagmarę Dominik. Kancelaria przy ul. Dąbrówki 28 w Gnieźnie! Bardzo fachowa i merytoryczna obsługa. I żadnych ukrytych kosztów!

  • Dziękuję mecenasie, zakładam niedługo spółkę, to bardzo cenne dla mnie informacje.

PODOBNE TEMATY
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości polega na tym, że strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości... Poniedziałek, 25 maja 2020
Uznanie a ustalenie ojcostwa Uznanie ojcostwa w praktyce nie oznacza tego samego, co ustalenie ojcostwa. Uznanie polega na złożeniu... Poniedziałek, 4 maja 2020
Zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem Żądanie zwrotu przez klienta prowizji od kredytów spłaconych przed terminem wciąż prowadzi do sporów... Poniedziałek, 13 kwietnia 2020
Pranie brudnych pieniędzy Przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy polega na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego środków pochodzących... Środa, 18 marca 2020