moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Władza rodzicielska a ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wtorek, 18 września 2018
  • Władza rodzicielska a ustalenie kontaktów z dzieckiem

W sprawach rodzinnych często dochodzi do mylnego utożsamiania pojęć władzy rodzicielskiej z kontaktami rodzica z dzieckiem. W rzeczywistości są to dwie odmienne kwestie prawne, których nie należy ze sobą mylić. Władza rodzicielska jest całokształtem obowiązków i uprawnień rodziców względem małoletniego dziecka w celu zapewnienia opieki nad jego osobą oraz jego majątkiem. Z kolei kontakty rodzica z dzieckiem dotyczą sposobów spotkań i osobistej styczności między nimi.

Władza rodzicielska przysługuje co do zasady obojgu rodzicom. Sytuacja ta może się jednak inaczej ukształtować, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu. W takim przypadku sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia (art. 107 § 1 k.r.o.).
 
Jeżeli pomiędzy rodzicami żyjącymi w rozłączeniu nie ma porozumienia co do pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia (art. 107 § 2 k.r.o.).

Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem jest kwestią niezależną od władzy rodzicielskiej. Zgodnie bowiem z treścią art. 113 § 1 k.r.o., niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W ramach kontaktów z dzieckiem rodzic ma prawo przebywać z nim, w tym odwiedzać go w miejscu zamieszkania, zabierać poza miejsce stałego pobytu, rozmawiać przez telefon oraz  komunikować się za pomocą Internetu. Ostateczny sposób kontaktów ustala sąd. W orzeczeniu sądu wskazany jest konkretny sposób kontaktów, terminy oraz godziny, aby zapobiec dalszym nieporozumieniom rodziców w tym zakresie.   

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego dobro dziecka (m.in. gdy w rodzinie dochodziło do przemocy) rodzic sprawujący codzienną opiekę nad dzieckiem może złożyć wniosek o ograniczenie kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem i orzeczenie o kontaktach np. wyłącznie w miejscu jego zamieszkania, w obecności kuratora sądowego itp. (art. 1132 § 2 k.r.o.). Ponadto, jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania (art. 1133 k.r.o.). 

Należy pamiętać, iż prawo do kontaktów z dzieckiem ma również ten rodzic, którego władza rodzicielska została ograniczona, albo który został pozbawiony tej władzy. Ostateczną decyzję jednak o kontaktach z dzieckiem takiego rodzica podejmie sąd, badając z jakich przyczyn doszło do pozbawienia, bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej i czy z uwagi na dobro dziecka rodzic ten powinien mieć kontakt z dzieckiem.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości polega na tym, że strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości... Poniedziałek, 25 maja 2020
Uznanie a ustalenie ojcostwa Uznanie ojcostwa w praktyce nie oznacza tego samego, co ustalenie ojcostwa. Uznanie polega na złożeniu... Poniedziałek, 4 maja 2020
Zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem Żądanie zwrotu przez klienta prowizji od kredytów spłaconych przed terminem wciąż prowadzi do sporów... Poniedziałek, 13 kwietnia 2020
Pranie brudnych pieniędzy Przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy polega na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego środków pochodzących... Środa, 18 marca 2020