Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Legalizacja samowoli budowlanej

Czwartek, 10 maja 2018
 • Legalizacja samowoli budowlanej

Coraz częstszym zjawiskiem prawnym z zakresu budownictwa obserwowanym przeze mnie w praktyce adwokackiej, zwłaszcza w czasach rozwoju mieszkaniowego, jest tzw. samowola budowlana.

Oznacza ona, że dany obiekt budowlany będący jeszcze w budowie (lub jego część), albo już wybudowany, powstał:
 1. bez wymaganego pozwolenia na budowę, albo
 2. bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

W przypadku zaistnienia samowoli budowlanej w postaci jednej z dwóch powyższych wskazanych sytuacji, organ nadzoru budowlanego co do zasady nakazuje w drodze decyzji administracyjnej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przez ustawową definicję obiektu budowlanego należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

W polskim prawie administracyjnym istnieje konstrukcja prawna, która pozwala dokonać tzw. legalizacji samowoli budowlanej, w przypadku spełnienia określonych warunków przewidzianych prawem. Jeżeli samowola budowlana jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. W powyższym postanowieniu organ nadzoru budowlanego ustala także wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:
 1. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. innych dokumentów niezbędnych do pozwolenia na budowę, w tym projektu architektoniczno - budowlanego (art. 48 ust. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Organ nadzoru budowlanego, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:
 1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 3. wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

W drodze postanowienia organ administracji publicznej ustala także wysokość opłaty legalizacyjnej, którą strona musi uiścić, aby obiekt budowlany zalegalizować. Na postanowienie w przedmiocie wysokości opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie. (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Decyzja administracyjna o nakazaniu rozbiórki obiektu budowlanego zostaje wydana przez organ nadzoru budowlanego dopiero wtedy, gdy strona nie spełnia przewidzianych prawem warunków oraz w terminie nie przedłoży wymaganych prawem dokumentów. Z kolei przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona. W razie spełnienia przez stronę wszystkich wymagań, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję:
 1. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;
 2. o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona (art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Wydanie jednej z powyższych decyzji powoduje, że dana inwestycja jest legalnie budowana (wybudowana), mimo że jej rozpoczęcie nastąpiło bez wymaganych prawem decyzji.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(2)

 • 29.03.2019 15:23  Odpowiedz na komentarz

  Do usług notarialnych polecam Panią Notariusz Dagmarę Dominik. Kancelaria w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 28. Bardzo merytoryczna osoba, każdego traktuje równo i wszystko tłumaczy tak, że idzie zrozumieć.

 • 08.06.2018 08:49  Odpowiedz na komentarz

  Bardzo cenne informacje . I to za darmo !!. Przydadzą się one nie jednemu mieszkańcowi naszego miasta . A, nie którzy gnieźnianie mówią, że "papugi" tylko potrafią zdzierać z człowieka pieniądze. A jak widać, są też uczciwi adwokaci , którzy bardzo często pomagają innym, nawet za symboliczne : Bóg Zapłać " Dziękujemy Panie Adwokacie

PODOBNE TEMATY
Umowa najmu okazjonalnego Osoby, które oddają w najem mieszkanie mają możliwość podpisania różnych rodzajów umów najmu. Jedną... Poniedziałek, 17 lutego 2020
Co to jest zachowek? Zachowek jest pojęciem z zakresu prawa spadkowego i ma na celu zabezpieczyć interesy spadkobierców ustawowych,... Czwartek, 9 stycznia 2020
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Kariny G. - opiekunki MOPS-u! Nie żyje staruszka, nad którą się znęcała Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie umorzyła śledztwo w sprawie narażenia 90-letniej kobiety na bezpośrednie... Niedziela, 29 grudnia 2019
Jakie zmiany w rejestracji pojazdów od 1 stycznia Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy nowelizujące ustawę - Prawo o ruchu drogowym.... Niedziela, 8 grudnia 2019