Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Legalizacja samowoli budowlanej

Czwartek, 10 maja 2018
 • Legalizacja samowoli budowlanej

Coraz częstszym zjawiskiem prawnym z zakresu budownictwa obserwowanym przeze mnie w praktyce adwokackiej, zwłaszcza w czasach rozwoju mieszkaniowego, jest tzw. samowola budowlana.

Oznacza ona, że dany obiekt budowlany będący jeszcze w budowie (lub jego część), albo już wybudowany, powstał:
 1. bez wymaganego pozwolenia na budowę, albo
 2. bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

W przypadku zaistnienia samowoli budowlanej w postaci jednej z dwóch powyższych wskazanych sytuacji, organ nadzoru budowlanego co do zasady nakazuje w drodze decyzji administracyjnej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przez ustawową definicję obiektu budowlanego należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

W polskim prawie administracyjnym istnieje konstrukcja prawna, która pozwala dokonać tzw. legalizacji samowoli budowlanej, w przypadku spełnienia określonych warunków przewidzianych prawem. Jeżeli samowola budowlana jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. W powyższym postanowieniu organ nadzoru budowlanego ustala także wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:
 1. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. innych dokumentów niezbędnych do pozwolenia na budowę, w tym projektu architektoniczno - budowlanego (art. 48 ust. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Organ nadzoru budowlanego, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:
 1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 3. wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

W drodze postanowienia organ administracji publicznej ustala także wysokość opłaty legalizacyjnej, którą strona musi uiścić, aby obiekt budowlany zalegalizować. Na postanowienie w przedmiocie wysokości opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie. (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Decyzja administracyjna o nakazaniu rozbiórki obiektu budowlanego zostaje wydana przez organ nadzoru budowlanego dopiero wtedy, gdy strona nie spełnia przewidzianych prawem warunków oraz w terminie nie przedłoży wymaganych prawem dokumentów. Z kolei przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona. W razie spełnienia przez stronę wszystkich wymagań, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję:
 1. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;
 2. o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona (art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Wydanie jednej z powyższych decyzji powoduje, że dana inwestycja jest legalnie budowana (wybudowana), mimo że jej rozpoczęcie nastąpiło bez wymaganych prawem decyzji.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

 • 08.06.2018 08:49  Odpowiedz na komentarz

  Bardzo cenne informacje . I to za darmo !!. Przydadzą się one nie jednemu mieszkańcowi naszego miasta . A, nie którzy gnieźnianie mówią, że "papugi" tylko potrafią zdzierać z człowieka pieniądze. A jak widać, są też uczciwi adwokaci , którzy bardzo często pomagają innym, nawet za symboliczne : Bóg Zapłać " Dziękujemy Panie Adwokacie

PODOBNE TEMATY
Zgromadzenie wspólników jako organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenie Wspólników jest jednym z czterech organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (obok... Piątek, 11 stycznia 2019
Przedawnienie karalności w Kodeksie Karnym Karalność za popełnienie czynu zabronionego co do zasady nie jest nieograniczona czasowo. Przepisy prawa... Piątek, 21 grudnia 2018
Skutki naruszenia dóbr osobistych Dobra osobiste należą do podmiotowych praw każdego człowieka. Chronią naszą najbliższą sferę, dlatego... Poniedziałek, 26 listopada 2018
UWAGA - Przekierowanie numeru alarmowego 997 na numer 112 9 listopada na terenie powiatu gnieźnieńskiego przeprowadzony zostanie proces przekierowania numeru... Piątek, 9 listopada 2018