Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Jak założyć Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością?

Poniedziałek, 15 stycznia 2018
 • Jak założyć Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością?

Jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 151 § 1 k.s.h.). Popularność tejże spółki uzasadniona jest przede wszystkim okolicznością oddzielenia odpowiedzialności i majątku osobistego wspólników oraz spółki.

Zgodnie z art. 163 k.s.h., do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:
 1. zawarcia umowy spółki;
 2. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki;
 3. powołania zarządu;
 4. ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;
 5. wpisu do rejestru.

Z chwilą zawarcia umowy ww. spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Wpis do rejestru jest konstytutywny, co oznacza, że pełnoprawna spółka z ograniczona odpowiedzialnością powstaje z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 157 § 2 k.s.h.). Koniecznymi elementami umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są:
 1. firma i siedziba spółki;
 2. przedmiot działalności spółki;
 3. wysokość kapitału zakładowego;
 4. informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 5. liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony (art. 157 § 2 k.s.h.). 

Zgłoszenia spółki dokonuje się na urzędowych formularzach. Główny formularzem rejestracyjnym spółki z ograniczoną odpowiedzialności jest formularz KRS Z-3. Do wypełnionych prawidłowo wszystkich formularzy rejestracyjnych należy załączyć następujące dokumenty:
 1. umowę spółki;
 2. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników;
 3. jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.
 4. podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.
 5. adresy członków zarządu należy dołączyć do zgłoszenia spółki oraz zmian w jej składzie osobowym, a także w przypadku każdorazowej zmiany adresu. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka zarządu.

Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uiszczenia stosownych opłat, tj. opłaty sądowej od wniosku w kwocie 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

W zakres kompetencji adwokata wchodzą czynności polegające na przygotowaniu niezbędnych dokumentów rejestracyjnych oraz występowaniu w imieniu spółki przed sądem rejestracyjnym jako pełnomocnik.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

 • 29.03.2019 15:23  Odpowiedz na komentarz

  Do usług notarialnych polecam Panią Notariusz Dagmarę Dominik. Kancelaria w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 28. Bardzo merytoryczna osoba, każdego traktuje równo i wszystko tłumaczy tak, że idzie zrozumieć.

PODOBNE TEMATY
Zatarcie skazania w polskim prawie karnym Zatarcie skazania jest instytucją prawną, która ma na celu usunięcie konsekwencji popełnionego czynu... Niedziela, 1 września 2019
Kiedy do ściągnięcia długu zostanie zaangażowany komornik? Egzekucja komornicza to bez wątpienia jedna z najpoważniejszych oraz najbardziej uciążliwych dla dłużnika... Piątek, 9 sierpnia 2019
Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku W praktyce często dochodzi do mylnego utożsamiania zrzeczenia się dziedziczenia z odrzuceniem spadku.... Poniedziałek, 5 sierpnia 2019
Na czym polega umowa leasingu? Współcześnie leasing jest jedną z najbardziej popularnych umów zawieranych przez przedsiębiorców. W... Środa, 3 lipca 2019