Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Jak założyć Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością?

Poniedziałek, 15 stycznia 2018
 • Jak założyć Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością?

Jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 151 § 1 k.s.h.). Popularność tejże spółki uzasadniona jest przede wszystkim okolicznością oddzielenia odpowiedzialności i majątku osobistego wspólników oraz spółki.

Zgodnie z art. 163 k.s.h., do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:
 1. zawarcia umowy spółki;
 2. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki;
 3. powołania zarządu;
 4. ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;
 5. wpisu do rejestru.

Z chwilą zawarcia umowy ww. spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Wpis do rejestru jest konstytutywny, co oznacza, że pełnoprawna spółka z ograniczona odpowiedzialnością powstaje z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 157 § 2 k.s.h.). Koniecznymi elementami umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są:
 1. firma i siedziba spółki;
 2. przedmiot działalności spółki;
 3. wysokość kapitału zakładowego;
 4. informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 5. liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony (art. 157 § 2 k.s.h.). 

Zgłoszenia spółki dokonuje się na urzędowych formularzach. Główny formularzem rejestracyjnym spółki z ograniczoną odpowiedzialności jest formularz KRS Z-3. Do wypełnionych prawidłowo wszystkich formularzy rejestracyjnych należy załączyć następujące dokumenty:
 1. umowę spółki;
 2. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników;
 3. jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.
 4. podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.
 5. adresy członków zarządu należy dołączyć do zgłoszenia spółki oraz zmian w jej składzie osobowym, a także w przypadku każdorazowej zmiany adresu. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka zarządu.

Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uiszczenia stosownych opłat, tj. opłaty sądowej od wniosku w kwocie 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

W zakres kompetencji adwokata wchodzą czynności polegające na przygotowaniu niezbędnych dokumentów rejestracyjnych oraz występowaniu w imieniu spółki przed sądem rejestracyjnym jako pełnomocnik.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2019 Od 1 stycznia 2019 r. na terenie powiatu gnieźnieńskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Z... Poniedziałek, 28 stycznia 2019
Zgromadzenie wspólników jako organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenie Wspólników jest jednym z czterech organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (obok... Piątek, 11 stycznia 2019
Przedawnienie karalności w Kodeksie Karnym Karalność za popełnienie czynu zabronionego co do zasady nie jest nieograniczona czasowo. Przepisy prawa... Piątek, 21 grudnia 2018
Skutki naruszenia dóbr osobistych Dobra osobiste należą do podmiotowych praw każdego człowieka. Chronią naszą najbliższą sferę, dlatego... Poniedziałek, 26 listopada 2018