moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Jak założyć Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością?

Poniedziałek, 15 stycznia 2018
 • Jak założyć Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością?

Jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 151 § 1 k.s.h.). Popularność tejże spółki uzasadniona jest przede wszystkim okolicznością oddzielenia odpowiedzialności i majątku osobistego wspólników oraz spółki.

Zgodnie z art. 163 k.s.h., do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:
 1. zawarcia umowy spółki;
 2. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki;
 3. powołania zarządu;
 4. ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;
 5. wpisu do rejestru.

Z chwilą zawarcia umowy ww. spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Wpis do rejestru jest konstytutywny, co oznacza, że pełnoprawna spółka z ograniczona odpowiedzialnością powstaje z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 157 § 2 k.s.h.). Koniecznymi elementami umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są:
 1. firma i siedziba spółki;
 2. przedmiot działalności spółki;
 3. wysokość kapitału zakładowego;
 4. informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 5. liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony (art. 157 § 2 k.s.h.). 

Zgłoszenia spółki dokonuje się na urzędowych formularzach. Główny formularzem rejestracyjnym spółki z ograniczoną odpowiedzialności jest formularz KRS Z-3. Do wypełnionych prawidłowo wszystkich formularzy rejestracyjnych należy załączyć następujące dokumenty:
 1. umowę spółki;
 2. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników;
 3. jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.
 4. podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.
 5. adresy członków zarządu należy dołączyć do zgłoszenia spółki oraz zmian w jej składzie osobowym, a także w przypadku każdorazowej zmiany adresu. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka zarządu.

Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uiszczenia stosownych opłat, tj. opłaty sądowej od wniosku w kwocie 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

W zakres kompetencji adwokata wchodzą czynności polegające na przygotowaniu niezbędnych dokumentów rejestracyjnych oraz występowaniu w imieniu spółki przed sądem rejestracyjnym jako pełnomocnik.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

 • 29.03.2019 15:23  Odpowiedz na komentarz

  Do usług notarialnych polecam Panią Notariusz Dagmarę Dominik. Kancelaria w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 28. Bardzo merytoryczna osoba, każdego traktuje równo i wszystko tłumaczy tak, że idzie zrozumieć.

PODOBNE TEMATY
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości polega na tym, że strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości... Poniedziałek, 25 maja 2020
Uznanie a ustalenie ojcostwa Uznanie ojcostwa w praktyce nie oznacza tego samego, co ustalenie ojcostwa. Uznanie polega na złożeniu... Poniedziałek, 4 maja 2020
Zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem Żądanie zwrotu przez klienta prowizji od kredytów spłaconych przed terminem wciąż prowadzi do sporów... Poniedziałek, 13 kwietnia 2020
Pranie brudnych pieniędzy Przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy polega na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego środków pochodzących... Środa, 18 marca 2020