Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Służebność drogi koniecznej

Niedziela, 10 grudnia 2017
  • Służebność drogi koniecznej

Szczególnie istotną rolę w prawnych stosunkach sąsiedzkich pełni instytucja tzw. służebności drogi koniecznej. Zgodnie z art. 145 § 1 k.c., jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Służebność drogi koniecznej polega więc na tym, że właściciel jednej nieruchomości uzyska - poprzez nieruchomość innego właściciela - uprawnienie przejścia i przejazdu do drogi publicznej lub swoich zabudowań gospodarczych.

W świetle wskazanego powyżej przepisu, przesłanką żądania przez właściciela nieruchomości ustanowienia służebności drogi koniecznej jest brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub zabudowań gospodarczych. Brak odpowiedniego dostępu nie oznacza, że konieczny jest całkowity brak dostępu. Wystarczy bowiem, aby dostęp istniał, nie mógłby być wykorzystany do przejścia i przejazdu albo, że przystosowanie go wymagałoby znacznych nakładów finansowych przekraczających możliwości właściciela nieruchomości w stopniu czyniącym tę inwestycję nieopłacalną i z tych lub innych jeszcze przyczyn byłoby to sprzeczne z interesem społeczno-gospodarczym. Ustalenie, czy dostęp jest "odpowiedni" jest kwestią stanu faktycznego i jego oceny przez Sąd. Ocena ta zazwyczaj wymaga wiadomości specjalnych, którymi Sąd nie dysponuje, wobec czego w sprawach sądowych o ustanowienie służebności drogi koniecznej często Sąd dopuszcza dowód z opinii biegłego sądowego, który technicznie określa, czy właściciel nieruchomości posiada odpowiedni dostęp do drogi publicznej lub swoich budynków gospodarczych, czy też konieczne jest ustanowienie służebności poprzez nieruchomość innego właściciela (Gudowski Jacek red., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, WK 2016).

Służebność drogi publicznej może zostać ustanowiona w dwojaki sposób:
  1. na podstawie umowy - właściciel jednej nieruchomości zawiera umowę z właścicielem drugiej nieruchomości o ustanowienie służebności drogi publicznej. Taka forma jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy strony dobrowolnie się porozumiały i chcą zawrzeć umowę służebności w tym zakresie.
  2. na podstawie orzeczenia Sądu - właściciel jednej nieruchomości występuje do Sądu z wnioskiem o ustanowienie przez Sąd służebności drogi koniecznej. W takiej sytuacji zgoda właściciela nie jest potrzebna. Sąd wydaje orzeczenie ustanawiające służebność drogi koniecznej, jeżeli jest spełniona przesłanka wskazana w powołanym powyżej przepisie art. 145 § k.c., pomimo braku zgody właściciela. Wówczas ustanowienie służebności drogi koniecznej będzie miało charakter odpłatny.

Wyjaśnić należy, że ustanowienie służebności drogi publicznej nie może mieć charakteru absolutnego. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić (art. 145 § 2 zd. 1 k.c.). Nadto, przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy (art. 145 § 3 k.c.).

Jeżeli służebność drogi koniecznej utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać jej zniesienia bez wynagrodzenia (art. 295 k.c.).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że służebność drogi koniecznej pozwala zapewnić właścicielowi nieruchomości dostęp do drogi publicznej lub zabudowań gospodarczych, poprzez nieruchomość innego właściciela z przysługującym mu wynagrodzenia, jeżeli pierwszy właściciel nie ma odpowiedniego dostępu - z własnej nieruchomości - do ww. drogi publicznej lub zabudowań.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

PODOBNE TEMATY
Zgromadzenie wspólników jako organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenie Wspólników jest jednym z czterech organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (obok... Piątek, 11 stycznia 2019
Przedawnienie karalności w Kodeksie Karnym Karalność za popełnienie czynu zabronionego co do zasady nie jest nieograniczona czasowo. Przepisy prawa... Piątek, 21 grudnia 2018
Skutki naruszenia dóbr osobistych Dobra osobiste należą do podmiotowych praw każdego człowieka. Chronią naszą najbliższą sferę, dlatego... Poniedziałek, 26 listopada 2018
UWAGA - Przekierowanie numeru alarmowego 997 na numer 112 9 listopada na terenie powiatu gnieźnieńskiego przeprowadzony zostanie proces przekierowania numeru... Piątek, 9 listopada 2018