X
Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Umowa pożyczki - praktyczne aspekty

Poniedziałek, 11 września 2017
  • Umowa pożyczki - praktyczne aspekty

Jedną z najczęściej zawieranych w naszym społeczeństwie umów jest niewątpliwie umowa pożyczki. Stronami takiej umowy (pożyczkodawca i pożyczkobiorca) mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, konsumenci, przedsiębiorcy. Innymi słowy, umowę pożyczki może zawrzeć każdy podmiot, który ma zdolność do czynności prawnych.

Pomimo, że umowa pożyczki wydaje się być umową konstrukcyjnie nieskomplikowaną, w praktyce można się jednak spotkać z aspektami budzącymi wątpliwości. Do najczęściej zadawanych pytań łączących się z umową pożyczki należy zaliczyć:

Co może być przedmiotem umowy pożyczki?

Zgodnie z art. 720 § 1 k.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Powyższy przepis oznacza, że przedmiotem umowy pożyczki mogą być albo pieniądze, albo rzeczy oznaczone co do gatunku. Przykładem rzeczy oznaczonych co do gatunku są przedmioty, które określa się miarą, wagą i ilością (np. plony rolne, surowce, towary przemysłowe).

W jakiej formie powinna zostać zawarta umowa pożyczki?
Co do zasady umowa pożyczki może być zawarta w każdej dowolnej formie (ustnej, pisemnej, notarialnej itp.). Występuje natomiast od tej zasady jeden wyjątek wyrażony w art. 720 § 2 k.c., który stanowi, że umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Wskazana forma dokumentowa dla pożyczki przekraczającej tysiąc złotych wymagana jest wyłącznie dla celów dowodowych, a nie dla ważności umowy. Pożyczka przekraczająca zatem kwotę tysiąc złotych bez zachowania ww. formy dokumentowej jest ważna, jednakże przy dochodzeniu wynikających z niej roszczeń powstają istotne ograniczenia dowodowe (art. 74 k.c.).

W jakim terminie pożyczka powinna zostać zwrócona?
Zgodnie z treścią art. 723 k.c., jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że termin zwrotu pożyczki strony mogą określić w samej umowie pożyczki. W takiej sytuacji po upływie terminu wskazanego w treści umowy pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy pożyczkodawcy. Termin zwrotu pożyczki wskazany w umowie jest dla stron wiążący. Jeżeli natomiast strony nie przewidziały w umowie terminu zwrotu pożyczki, to pożyczkodawca powinien najpierw wypowiedzieć umowę pożyczkobiorcy, a następnie żądać zwrotu pożyczki. Zwrot pożyczki stanie się wówczas wymagalny po upływie sześciu tygodni od daty wypowiedzenia umowy pożyczki.   

Czy pożyczkodawca ponosi odpowiedzialność wobec pożyczkobiorcy za wadliwy przedmiot umowy pożyczki?
Pożyczkodawca ponosi odpowiedzialność wobec pożyczkobiorcy za wadliwy przedmiot umowy pożyczki na podstawie art. 724 k.c. W świetle ww. przepisu, jeżeli rzeczy otrzymane przez biorącego pożyczkę mają wady, dający pożyczkę obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się w wypadku, gdy biorący mógł z łatwością wadę zauważyć. W takiej sytuacji naprawienie szkody polega na zapłacie straty, jak i zapłacie utraconych korzyści.

Czy pożyczkodawca może odstąpić od zawartej już umowy pożyczki, zanim wyda pożyczkobiorcy przedmiot umowy?

Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć (art. 721 k.c.).

W związku z powyższą tematyką należy zauważyć, że umową zbliżoną do umowy pożyczki pieniężnej jest umowa o kredyt bankowy. W odniesieniu do umowy o kredyt bankowy obowiązują inne przepisy prawne. Umowa ta jest bowiem uregulowana w sposób szczegółowy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U.2016.1988 t.j. z dnia 2016.12.09).

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Zatarcie skazania w polskim prawie karnym Zatarcie skazania jest instytucją prawną, która ma na celu usunięcie konsekwencji popełnionego czynu... Niedziela, 1 września 2019
Kiedy do ściągnięcia długu zostanie zaangażowany komornik? Egzekucja komornicza to bez wątpienia jedna z najpoważniejszych oraz najbardziej uciążliwych dla dłużnika... Piątek, 9 sierpnia 2019
Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku W praktyce często dochodzi do mylnego utożsamiania zrzeczenia się dziedziczenia z odrzuceniem spadku.... Poniedziałek, 5 sierpnia 2019
Na czym polega umowa leasingu? Współcześnie leasing jest jedną z najbardziej popularnych umów zawieranych przez przedsiębiorców. W... Środa, 3 lipca 2019