Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Testament i jego rodzaje

Poniedziałek, 7 sierpnia 2017
  • Testament i jego rodzaje

Każda osoba może w drodze testamentu powołać do dziedziczenia inną osobę (chociażby niespokrewnioną, czy też niespowinowaconą) na wypadek swojej śmierci. W takim przypadku testament jest oświadczeniem woli testatora (przyszłego spadkodawcy), w którym to oświadczeniu testator rozrządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Osoba/osoby wskazane w testamencie stają się spadkobiercami z chwilą śmierci spadkodawcy, który pozostawił testament. W jednym testamencie może być zawarte oświadczenie woli tylko jednego testatora.

W polskim prawie cywilnym wyróżnia się następujące rodzaje testamentów:

Testamenty zwykłe:
  • Testament własnoręczny (art. 949 k.c.) - testator powinien w całości napisać testament własnoręcznie, wskazując kogo powołuje do spadku. Następnie powinien testament własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą.
  • Testament notarialny (art. 950 k.c.) - testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.
  • Testament allograficzny (art. 951 k.c.) - Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Testamenty szczególne:
  • Testament ustny (art. 952 k.c.) - jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
  • Testament podróżny (art. 953 k.c.) - podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy.
  • Testament wojskowy (art. 954 k.c.) - testament wojskowy może być sporządzony tylko w czasie mobilizacji lub wojny albo przebywania w niewoli. Testamenty wojskowe mogą sporządzić żołnierze Sił Zbrojnych pełniący czynną służbę wojskową, pracownicy cywilni zatrudnieni w Siłach Zbrojnych, osoby cywilne towarzyszące Siłom Zbrojnym. Szczegółowe formy testamentu wojskowego określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych (Dz.U.1965.7.38).

Każda ze wskazanych powyżej form testamentu wywołuje takie same skutki prawne w postaci powołania do spadku. Jeżeli chodzi natomiast o testamenty szczególne, to charakteryzują się czasowo ograniczoną mocą. Zgodnie bowiem z treścią art. 955 k.c., testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Wbrew powszechnej opinii społecznej w prawie spadkowym nie wyodrębnia się testamentów tzw. "ważniejszych" i tzw. "mniej ważnych". Wszystkie testamenty mają równą moc prawną (np. testament notarialny nie jest ważniejszy od testamentu własnoręcznego i odwrotnie). Kluczowym kryterium w tym zakresie jest data sporządzenia testamentu, która decyduje o tym, jaki testament obowiązuje w przypadku sporządzenia kilku testamentów przez tego samego testatora. Innymi słowy, testament sporządzony później powoduje, że testament wcześniejszy został odwołany. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testament (art. 947 k.c.).

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

  • 29.03.2019 15:22  Odpowiedz na komentarz

    Do usług notarialnych polecam Panią Notariusz Dagmarę Dominik. Kancelaria w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 28. Bardzo merytoryczna osoba, każdego traktuje równo i wszystko tłumaczy tak, że idzie zrozumieć.

PODOBNE TEMATY
Zakaz stadionowy na 3 lata i 6 miesięcy ograniczenia wolności za odpalenie racy Mężczyzna, który w sobotę, 16 marca, podczas meczu Mieszka Gniezno z KKS Lech II Poznań odpalił racę... Niedziela, 24 marca 2019
Zginął młody, ambitny człowiek. To był nieszczęśliwy wypadek W piątek, w godzinach wieczornych na os. Jagiellońskim w Gnieźnie doszło do nieszczęśliwego wypadku.... Niedziela, 24 marca 2019
17 zastępów Straży Pożarnej gasiło las w Cielimowie W piątek o godzinie 13:15 jednostki Straży Pożarnej z całego powiatu gnieźnieńskiego udały się na miejsce... Sobota, 23 marca 2019
Samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek? Z wieżowca wypadł mężczyzna W piątek ok. godz. 18.30 do służb ratunkowych wpłynęła informacja o mężczyźnie, który wypadł lub wyskoczył... Piątek, 22 marca 2019