Logo

Zakres wyroku rozwodowego i skutki rozwodu

Artykuł dodany: Poniedziałek, 31 lipca 2017
Zakres wyroku rozwodowego i skutki rozwodu
REKLAMA

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu dotyczącego przesłanek rozwodu, w niniejszym opracowaniu przybliżę w tym zakresie tematykę uzupełniającą - związaną z zakresem orzekania w sprawach rozwodowych oraz skutkami prawnymi jakie wywołuje rozwód.

Zgodnie z art. 57 § 1 k.r.o., orzekając rozwód Sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (art. 57 § 2 k.r.o.).

Z kolei art. 58 § 1 k.r.o. stanowi, że w wyroku orzekającym rozwód Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, że Sąd w wyroku rozwodowym (w jednej sprawie rozwodowej i jednym wyroku) obligatoryjnie rozstrzyga łącznie następujące elementy (tzw. obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego):
  1. Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego - istnieją w tym zakresie trzy możliwe formy rozstrzygnięcia: rozwód bez orzekania o winie (na zgodny wniosek), rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, albo rozwód z winy dwóch małżonków.
  2. Władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi stron - Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jednemu z małżonków, a władzę drugiego z nich może ograniczyć do określonych obowiązków i uprawnień. Sąd może orzec także o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, pozbawieniu jednego lub dwóch rodziców władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Na zgodne porozumienie Sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom łącznie.
  3. Alimenty na rzecz małoletnich dzieci stron - Sąd orzeka o obowiązku alimentacyjnym każdego z małżonków względem małoletnich dzieci. Jeżeli jedna z małżonków osobiście wychowuje i zajmuje się dziećmi sprawując nad nimi opiekę, wówczas obowiązek alimentacyjny drugiego z małżonków sprowadza się do konieczności uiszczania alimentów w formie comiesięcznych świadczeń pieniężnych w wysokości ustalonej przez Sąd. 

Niezależnie od powyższych elementów wyroku rozwodowego, które Sąd z urzędu rozstrzyga łącznie w toku sądowego postępowania rozwodowego, strony postępowania mogą także z własnej inicjatywy żądać rozstrzygnięcia innych kwestii. Poniżej przedstawiam elementy wyroku rozwodowego rozstrzygane w postępowaniu sądowym tylko na wniosek (nie z urzędu). Są to tzw. fakultatywne elementy wyroku rozwodowego:
  1. Alimenty porozwodowe na jednego z małżonków - jeden z małżonków może żądać od drugiego małżonka alimentów na siebie. Nie są to alimenty na małoletnie dzieci, lecz od jednego na drugiego małżonka.
  2. Ustalenie kontaktów z dzieckiem - rodzic, który nie będzie miał powierzonej władzy rodzicielskiej może wnioskować, aby Sąd w ramach sprawy rozwodowej ustalił szczegółowy zakres i termin jego widzeń z dzieckiem. Jeżeli żaden z małżonków takiego wniosku nie złoży, wówczas Sąd pomija rozstrzygnięcie powyższej kwestii. 
  3. Orzeczenie o eksmisji jednego z małżonków - jeżeli jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, Sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.  
  4. Orzeczenie o podziale wspólnego mieszkania - na zgodny wniosek stron Sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.
  5. Orzeczenie o podziale majątku wspólnego - na wniosek jednego z małżonków Sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce niezwykle rzadko Sąd dokonuje podziału majątku w ramach jednej sprawy rozwodowej, albowiem pomiędzy stronami dochodzi do spornych kwestii co do sposobu podziału, składników i wartości majątku wspólnego. W przypadku takiego sporu należy złożyć odrębny wniosek do Sądu o podział majątku wspólnego, dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.
  6.  
Prawomocny wyrok rozwodowy wywołuje szereg skutków prawnych. Po pierwsze, ustaje małżeństwo, zatem byli małżonkami są już osobami stanu wolnego (mogą w przyszłości zawrzeć inne małżeństwo). Po drugie, ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, która przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. Można wówczas dzielić majątek wspólny, który strony uzyskały w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli osoba uzyska majątek po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, wówczas majątek ten jest jej majątkiem osobistym. 

W kolejnym artykule przybliżę Państwu tematyką związaną z prawem spadkowym, a dotyczącą konkretnie dziedziczenia testamentowego i rodzaju testamentów.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.
tekst: adw. Radosław Szczepaniak

REKLAMA
Plik banneru
Podobne tematy:
Dodaj komentarz
Podpis:

Komentarze do artykułu (2)

Cyprys
03.08.2017 21:41

Wszystko fajnie tylko w Sądzie KOBIETA zawsze otrzyma sprawowanie opieki nad dzieckiem mimo iż nie koniecznie do tego się nadaje. Zwłaszcza jak Sędzia i Ława Przysięgłych to kobiety ????

Odpowiedz
Adam
31.07.2017 18:30

Świetne artykuły, fajnie, że macie prawnika w redakcji

Odpowiedz


REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru
Wydarzenia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami lub usunąć już dodany e-mail.
Losowa fotografia

Losowe fotografie

MOJE-GNIEZNO.PL
Właściciel: Andrzej Bukowski
ul. Budowlanych 15a/14
62-200 Gniezno
Numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism:
RPR 2844
tel.kom.: +48 603 536 506
e-mail:
redakcja@moje-gniezno.pl
Copyright © 2018 Moje Gniezno