Logo

Komunikat w związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym świadczeń wychowawczych 500+

Artykuł dodany: Czwartek, 20 lipca 2017
Komunikat w związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym świadczeń wychowawczych 500+
REKLAMA

Wnioski o ustalenie uprawnień dotyczących świadczeń wychowawczych 500+ można będzie składać od 1 sierpnia br. w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy: ul. 3 Maja 30, ul. Dworcowej 7 w godzinach urzędowania tj. 7.00 - 15.00 oraz we wtorki i czwartki w wydłużonym czasie pracy - do godziny 18.00 (w okresie od 1.08 - 31.08.2017.r.). Wnioski oraz niezbędne załączniki można będzie pobrać pod wyżej wskazanymi adresami, jak również ze strony internetowej MOPS: mops@mops.gniezno.pl w zakładce Rodzina 500+.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka, (osobie, która złożyła wniosek do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 4. opiekunowi prawnemu dziecka,
do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Na pierwsze dziecko świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00zł. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci otrzymuje świadczenie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rokiem bazowym do obliczenia dochodu rodziny jest rok 2016 r., jednakże każdorazowo należy zgłosić uzyskanie lub utratę dochodu w momencie składania wniosku oraz w okresie jego pobierania.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzyma-nie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne:
Zgodnie z projektem zmiany ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze 500+ nie będzie przysługiwało, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

Ważne:
Zgodnie z projektem zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do wniosku dołącza się zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) wysokości opłaconego podatku.

Ww. przepisy dotyczące ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formach ryczałtowych, będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących spełniania warunków do otrzymywania przyznanego świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pracownik może wezwać do osobistego udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.
tekst: Informacja prasowa

REKLAMA
Plik banneru
Podobne tematy:
Dodaj komentarz
Podpis:

Komentarze do artykułu (0)REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru
Wydarzenia
Losowa fotografia

Losowe fotografie

MOJE-GNIEZNO.PL
Właściciel: Andrzej Bukowski
ul. Budowlanych 15a/14
62-200 Gniezno
Numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism:
RPR 2844
tel.kom.: +48 603 536 506
e-mail:
redakcja@moje-gniezno.pl
Copyright © 2018 Moje Gniezno